Participatie en Milieu

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat het om ontwikkelingen in ervaren geur- en geluidsoverlast in de woonomgeving en in milieubewust gedrag. Het doel van het tweede deel is het vaststellen van ontwikkelingen in sociale en maatschappelijke participatie.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. De vragen over milieuhinder, milieugedrag en vrijwilligerswerk zijn aan personen van 18 jaar en ouder gesteld.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2005 en is een voortzetting van de modules Rechtsbescherming en Participatie en Rechtsbescherming en Milieu die onderdeel waren van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS)

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef van personen.

Waarnemingsmethode

Telefonisch onderzoek (CATI).

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

De netto steekproef bedraagt jaarlijks circa 4 000 personen.

Controle- en correctiemethoden

Jaarlijks wordt een plausibiliteitsanalyse op interne consistentie en volledigheid uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast met een wegingsfactor. Deze is gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel en huishoudgrootte.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête is voorgelegd aan een steekproef, kennen de cijfers (on)betrouwbaarheidsmarges. Als het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100 worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gewijzigde manier van waarnemen ten opzichte van het Permanent OnderzoekLeefsituatie heeft geleid tot methodebreuken. Deze zijn voor een aantal variabelen gerepareerd.