Open Universiteit

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over de Open Universiteit geeft informatie over het aantal deelnemers aan deze instelling naar enkele kenmerken van de doelpopulatie en hun studieprogramma. De Open Universiteit is een vorm van tweedekansonderwijs voor zowel hoger beroepsonderwijs (hbo) als wetenschappelijk onderwijs (wo).

Doelpopulatie

Actieve deelnemers aan de Open Universiteit.

Statistische eenheid

Deelnemers.

Aanvang onderzoek

In StatLine zijn over 1991 en latere jaren cijfers over de deelname aan de Open Universiteit gepubliceerd.

Frequentie

Jaarlijks, definitieve cijfers.

Publicatiestrategie

Zodra over een nieuw kalenderjaar cijfers beschikbaar zijn, worden deze toegevoegd aan de bestaande StatLine-tabel.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie door de Open Universiteit op één peilmoment in het jaar, namelijk 1 januari.

Waarnemingsmethode

Elektronische registratie.

Berichtgevers

Het CBS krijgt een elektronisch bestand van de Open Universiteit.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de gegevens die zij van de Open Universiteit ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met de berichtgever verbeteringen aan in het bronbestand.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gepubliceerde cijfers over het aantal actieve deelnemers aan de Open Universiteit zijn goed vergelijkbaar in de tijd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Het bronbestand van de Open Universiteit wordt na oplevering door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met de berichtgever alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.