Online Bibliotheek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistiek ‘Online Bibliotheek’ geeft informatie over de licenties, het gebruik en de gebruikers van de online Bibliotheek. In het kader van de beschrijving van licenties en gebruik is gespecificeerd naar soort product (e-books en overige digitale producten) en naar doelgroep (jeugd tot 18 jaar en volwassenen) en genre van het e-book (fictie - non fictie). De gebruikers zijn beschreven naar soort account (Digital Only of regulier bibliotheeklid), leeftijdscategorie (jeugd tot 18 jaar en volwassenen), en activiteit van de gebruiker.

Doelpopulatie

De actoren binnen het platform online Bibliotheek.

Statistische eenheden

  • De digitale producten die aangeboden worden door de online Bibliotheek.
  • De gebruikers van de digitale producten van de online Bibliotheek.

Aanvang onderzoek

2015.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In het derde kwartaal verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar en krijgen de cijfers van een jaar eerder de definitieve status.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Registratie.

Waarnemingsmethode

De waarneming wordt verzorgd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB verzorgt deze dienstverlening voor leden van alle openbare bibliotheekorganisaties in Nederland en gebruikers die een Digital Only account hebben aangemaakt. Het betreft een telling van het aantal licenties, uitleningen en overig gebruik van digitale bibliotheekproducten, en van het aantal gebruikers dat is geregistreerd bij de online Bibliotheek.

Berichtgevers

De gegevens voor deze tabel zijn aangeleverd door de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Steekproefomvang

De registratie betreft de gegevens van alle gebruikers van de online Bibliotheek (+/- 345.000 gebruikers).

Controle- en correctiemethoden

Controles vinden plaats op basis van t-1. Opvallende uitkomsten worden voorgelegd aan de leverancier van de data (KB).

Weging

De uitkomsten zijn niet gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Alle gebruik van digitale bibliotheekproducten in Nederland verloopt via de Online Bibliotheek. De informatie met betrekking tot licenties, gebruik en gebruikers wordt eenduidig geregistreerd in het systeem.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met ingang van 2016 zijn in de onderdelen ‘gebruik’ en ‘licenties’ voor het eerst cijfers opgenomen over cursussen en de LuisterBieb. In het onderdeel ‘gebruikers’ is met ingang van 2016 voor het eerst een uitsplitsing gemaakt naar de leeftijd van de actieve en niet-actieve gebruikers.
De cijfers over t-1 zijn definitief, de cijfers over t hebben een voorlopige status.