Onderzoek verplaatsingsgedrag en Mobiliteitsonderzoek Nederland

Doel

Verschaffen van adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking ten behoeve van het CBS zelf, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere beleids- en onderzoeksinstanties. Hiertoe wordt het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en motieven voor de verplaatsingen. Daarnaast wordt ruime aandacht geschonken aan de achtergrondvariabelen voor een bepaald verplaatsingspatroon en keuze van vervoermiddelen.

Doelpopulatie

De Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van tehuizen en instellingen).

Nettorespons

Jaar    Absoluut    Relatief   Onderzoek
1999  63.336       71,2 %    OVG
2000  64.240       70,4 %    OVG
2001  57.491       68,5 %    OVG
2002  44.058       67,7 %    OVG
2003  34.454       68,3 %    OVG

2004  29 221       72,5 %    MON
2005  28 435       71    %    MON

2006  23.695       70,5 %    MON
2007  23.240       70   %    MON

Weging

Ter compensatie van vertekeningen die optreden door onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen zijn weegfactoren gebruikt. Bij het OVG en het MON is gebruik gemaakt van de methode van lineair wegen.

Ophoging

Bij de ophoging worden de resultaten van de enquête bovendien 'vertaald' naar populatie-aantallen.

Nauwkeurigheid

Bij steekproefonderzoek, zoals het OVG en het MON, wordt slechts bij een deel van de populatie informatie verzameld. De geschatte uitkomsten op basis van de steekproefgegevens zullen in het algemeen echter niet exact gelijk zijn aan de werkelijke uitkomsten en hebben dus een onnauwkeurigheidsmarge.

Steekproefeenheid

Adressen.

Berichtgevers

Personen in huishoudens. Personen in tehuizen zijn niet in de steekproef meegenomen.

Waarnemingsmethode

Vanaf 1999 schriftelijke enquête, met telefonische motivatie van respondenten en eventuele na-enquêtes voor meer gedetailleerde gegevens per subgroep.

Frequentie

Doorlopend.

Soort onderzoek

Adressen-steekproef.

Verslagperiode

Jaarlijks.

Entiteit

Huishouden; Persoon; Verplaatsing; Rit.