Onderzoek Gezinsvorming 2008

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het Onderzoek Gezinsvorming 2008 (OG 2008) heeft als doel informatie te verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Deze informatie vormt een aanvulling op de uit de Gemeentelijke bevolkingsregisters afgeleide bevolkingsstatistieken.

Doelpopulatie

Mannen en vrouwen van 18 tot en met 62 jaar, geboren in de periode 1945-1989.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode maart tot en met augustus 2008.

Frequentie

Het onderzoek wordt om de vijf jaar gehouden.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

De enquêtes van het OG 2008 werden tijdens een face-to-face interview afgenomen door CBS-enquêtrices, aan de hand van een elektronische vragenlijst.

Berichtgevers

Personen die geboren zijn in de periode 1945-1989 en die in de steekproef voorkwamen.

Steekproefomvang

De steekproeftrekking bestond uit meerdere trappen. In de eerste trap zijn, naar evenredigheid van het aantal personen, gemeenten getrokken. In de volgende trap zijn uit de Gemeentelijke bevolkingsregisters personen getrokken uit de geselecteerde gemeenten. Van de getrokken steekproefpersonen (13,3 duizend) zijn de naam en het adres opgevraagd. In totaal zijn er 12,3 duizend huishoudens bezocht. Uiteindelijk is van 7 811 personen een volledig ingevulde vragenlijst verkregen. Dit is 60 procent van het totaal aantal uitgezette adressen.

Controle- en correctiemethoden

De interne consistentie is in beperkte mate gecontroleerd.

Weging

Het weegmodel bevat geslacht, leeftijd, stedelijkheid, geboorteland, burgerlijke staat en gerealiseerd kindertal voor vrouwen. De gewichten zijn bepaald volgens de gegeneraliseerde regressiemethode.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij de interpretatie van de uitkomsten moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitkomsten geen exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Dit komt onder meer door non-respons en toevallige steekproeffouten. De uitkomsten hebben dus een marge en moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vooral als het om relatief kleine aantallen respondenten gaat.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De vraagstelling per leeftijd is in alle onderzoeken gelijk. Binnen het onderzoek is cohortanalyse een belangrijk aspect.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Niet van toepassing.