Monitor Ondernemersverwachting

Wat behelst het onderzoek

Doel

Elke maand de verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven over hun omzet, personeelsbestand en orderontwikkeling t.a.v. de conjunctuur presenteren.

Domeinbeschrijving

Het Nederlandse bedrijfsleven, uitgezonderd de financiële dienstverlening.

Aanvang onderzoek

Oktober 2008.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De uitkomsten van de conjunctuuronderzoeken industrie, detailhandel en commerciële dienstverlening van het CBS en van het conjunctuuronderzoek bouwnijverheid van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Uit deze onderzoeken worden de vragen over de verwachte omzet-, productie- en personeelsontwikkeling en te plaatsen orders gebruikt. Tevens wordt de vraag over onderhanden werk uit de bouw gebruikt. Voor de weging worden de Nationale Rekeningen gebruikt.

Korte onderzoeksbeschrijving Conjunctuurtest CBS
Economisch Instituut voor de bouw (www.eib.nl)

Globale structuur integratiekader

Van de vragen uit de onderzoeken worden de saldi gebruikt. Dat wil zeggen, het percentage bedrijven dat positief antwoordt minus het percentage dat negatief antwoordt. Vervolgens worden de tijdreeksen van deze losse saldi gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Deze seizoensgecorrigeerde saldi worden per sector rekenkundig ongewogen gemiddeld, met als resultaat de ondernemersverwachting per sector.

Deze ondernemersverwachtingen per sector worden gewogen met de bruto toegevoegde waarde, waarna een gewogen gemiddelde wordt bepaald voor het totaal. Uit onderzoek is gebleken dat de uitkomst representatief is voor het totale bedrijfsleven, uitgezonderd de financiële dienstverlening.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De ondernemersverwachting is gericht op volgtijdelijke vergelijkbaarheid.