Milieurekeningen: Afvalrekeningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS de afvalrekeningen samen. De afvalrekeningen bestaan uit een afvalbalans met gegevens over waar het vaste afval in Nederland vandaan komt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming).

Domeinbeschrijving

Uit de tabel zijn de stromen van verschillende afvalstoffen te volgen, er worden 16 verschillende afvalstoffen onderscheiden. Bij de herkomst van afval wordt daarnaast ook onderscheid gemaakt tussen herkomst uit verschillende bedrijfsklassen van de Nederlandse economie en het buitenland. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden in Nederland (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

Aanvang onderzoek

Er is een tijdreeks vanaf 1990 beschikbaar met alleen de kerncijfertotalen. Voor de recente verslagjaren zijn er ook meer gedetailleerde cijfers beschikbaar per afvalsoort en naar economische sector.

Frequentie

De afvalrekeningen worden tweejaarlijks samengesteld.

Publicatiestrategie

De afvalrekeningen worden gepubliceerd op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de gegevens opgenomen in publicaties over milieurekeningen. De afvalrekeningen zijn ook input voor de Materiaalmonitor, die een basis vormt voor publicaties omtrent Circulaire Economie.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De afvalrekeningen worden samengesteld op basis van de afvaldatabase van Rijkswaterstaat leefomgeving (RWS), waarin gegevens zijn samengebracht uit een aantal CBS afvalstatistieken en andere registraties en onderzoeken. De in- en uitvoer van niet-gevaarlijk afval komt uit de internationale handelsstatistiek.

Globale structuur integratiekader

De afvalrekeningen maken deel uit van de milieurekeningen welke aansluiten bij de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Een belangrijk aspect in deze is dat de herkomst (productie plus import) altijd in balans moet zijn met de bestemming (Nederlandse verwerking plus export) van afval. Dat wil zeggen dat totale herkomst van afval gelijk is aan totale bestemming. Om dit te bewerkstelligen moeten de RWS brondata over de verwerking van Nederlands afval worden geconverteerd naar het verwerkte afval in Nederland. Ook worden discrepanties tussen de herkomst en bestemming weggewerkt. Door bovengenoemde aanpassingen wijken cijfers uit de afvalrekeningen in een aantal gevallen af van de afvalcijfers elders gepubliceerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De afvalrekeningen volgen de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele. Cijfers zijn goed te vergelijken met cijfers eerder in de tijdreeks en breuken in de tijdreeks komen niet voor. Het is noodzakelijk om eens in de aantal jaar een revisie te laten plaatsvinden waarbij nieuwe inzichten, databronnen of conceptuele veranderingen op de hele tijdreeks doorgevoerd worden. We volgen dezelfde strategie als die voor de nationale rekeningen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De afvalrekeningen vormen een gebalanceerd en geïntegreerd geheel. De resultaten worden geconfronteerd met afvaldata die elders gepubliceerd wordt.