Milieukosten van waterschappen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de kosten en inkomsten van waterschappen voor waterkwaliteitsbeheer.

Doelpopulatie

Waterschappen (tot 2000 in enkele gevallen ook provincies en gemeenten). Er zijn gegevens over de gemaakte milieu-investeringen, jaarlijkse milieukosten, ontvangen en betaalde overdrachten, en netto milieulasten. De kosten worden uitgesplitst naar een aantal taakvelden van de waterschappen.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1999.

Frequentie

Het onderzoek werd tot 2003 jaarlijks uitgevoerd, daarna tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers worden gepubliceerd uiterlijk twee jaar na het verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De basisgegevens worden vooral verzameld uit financiële jaarverslagen. Daarnaast worden ook cijfers van andere instanties gebruikt.

Waarnemingsmethode

Zie bij: ‘soort onderzoek’.

Berichtgevers

Waterkwaliteitsbeheerders

Steekproefomvang

Integraal

Controle- en correctiemethoden

Er vindt afstemming plaats met de statistiek Waterschapsfinanciën van het CBS.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

n.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Door een andere onderzoeksopzet zijn de resultaten van 1999 en daarna niet vergelijkbaar met de resultaten uit het onderzoek ‘Milieukosten openbare afvalwaterzuivering’ uit de voorliggende periode (1981-1998).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door het CBS worden de gebruikelijke controles uitgevoerd op volledigheid
en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of
onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.