Milieukosten van de landbouw

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door de landbouw bestrijden.

Doelpopulatie

Bedrijven in de landbouw (SBI 01), exclusief jacht. Er zijn gegevens over de kosten van eigen milieu-activiteiten, betaalde heffingen en ontvangen subsidies, milieu-investeringen, en netto milieulasten van agrariërs. De kosten zijn verdeeld naar milieucompartiment.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1988. De huidige tijdreeks loopt vanaf 1990.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De resultaten worden om de twee jaar voor twee afzonderlijke jaren berekend. Ze verschijnen twee jaar na het verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van bestaande registraties binnen en buiten het CBS.

Waarnemingsmethode

Een deel van de gegevens komt uit speciale onderzoeken naar de milieukosten van de landbouw. Gegevensbronnen buiten het CBS die gebruikt worden, zijn: Landbouw-Economisch Instituut (LEI), Ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen (KIWA) en champignoncompostproducenten. Ook wordt informatie uit de literatuur gehaald en worden ontbrekende gegevens ingeschat op basis van adviezen van deskundigen.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de milieukostenmethodiek zoals die is vastgelegd in de VROM-publicatie 'Kosten en baten in het milieubeleid: definities en berekeningsmethoden'.

De verleende milieusubsidies zijn in veel gevallen de basis voor de berekening van de omvang van de milieu-investeringen. Uit de investeringen worden de kapitaallasten en overige lopende kosten berekend. Om een compleet beeld te krijgen van de kapitaallasten die met de milieu-investeringen zijn gemoeid, worden de kapitaallasten van de verleende subsidies geschat. Voor het berekenen van de netto milieulasten worden deze 'gesubsidieerde kapitaallasten' als ontvangen overdrachten weer in mindering gebracht met de gemaakte milieukosten.

Berichtgevers

n.v.t.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

In een aantal gevallen is vaststelling van de milieukosten lastig of niet mogelijk, bijvoorbeeld in verband met het ophouden of niet meer bestaan van een bepaalde gegevensbron.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Voor 1998 is het niet gelukt de administratieve lasten te bepalen. Om een breuk in de tijdreeks te voorkomen zijn de administratieve lasten apart opgenomen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door het CBS worden de gebruikelijke controles uitgevoerd op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.