Middelbaar beroepsonderwijs; studenten en geslaagden

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over het aantal deelnemers en gediplomeerden aan het mbo, onderscheiden naar leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector van de opleiding en naar geslacht en herkomstgroepering. Aanvullend heeft elke tabel zijn eigen specificatie: leeftijd, woonregio, gedetailleerde opleidingsrichting of herkomstgroepering/generatie van de deelnemers en gediplomeerden.

Doelpopulatie

Deelnemers en gediplomeerden aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) of vakscholen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreffen schooljaar 2005/’06.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaande schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registerinformatie op persoonsniveau.

Waarnemingsmethode

Het aantal deelnemers wordt geteld op één peilmoment aan het begin van een schooljaar, namelijk 1 oktober. De gediplomeerden worden geteld over de periode van een schooljaar.

De cijfers zijn gebaseerd op het basisregister onderwijsnummer (BRON). BRON bevat informatie op persoonsniveau over deelnemers en gediplomeerden in het bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. In de ééncijferbestanden is onder andere van elke deelnemer de hoofdinschrijving en van elke geslaagde het hoofddiploma voor het schooljaar aangegeven. Het CBS gebruikt de ééncijferbestanden om het aantal deelnemers en gediplomeerden te bepalen.

Omdat in BRON ook het burger servicenummer (BSN) van de deelnemers en gediplomeerden is opgenomen, kan het CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In de tabellen is dan ook informatie opgenomen uit de GBA over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en woonregio van de deelnemers en gediplomeerden aan het mbo.

Berichtgevers

DUO

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een goed beeld van het werkelijke aantal deelnemers en gediplomeerden aan de door de overheid bekostigde mbo-instellingen.