Middelbaar beroepsonderwijs; cohorten

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over cohorten geeft inzicht in de studievoortgang in het middelbaar beroepsonderwijs. Hoogst behaalde diploma’s kunnen bekeken worden naar studierichting en gerelateerd aan het startjaar waarin deelnemers hun carrière in het middelbaar beroepsonderwijs beginnen als ook aan de achtergrondkenmerken sekse, herkomstgroepering en vooropleiding. Eerst behaalde diploma’s kunnen bekeken worden naar zowel de studierichting van het diploma als naar de studierichting in het startjaar en gerelateerd worden aan sekse. Vanaf het studiejaar 2010/’11 wordt er om het jaar een nieuw cohort opgestart en gevolgd.

Doelpopulatie

In dit onderzoek zijn deelnemers betrokken die voor het eerst ingeschreven staan in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat ze op 1 oktober van een studiejaar ingeschreven  staan in het middelbaar beroepsonderwijs en dat ze (1) vanaf studiejaar 2004/’05 (voor die tijd zijn geen gegevens beschikbaar) niet ingeschreven stonden in het mbo, (2) niet over een mbo-diploma beschikken, (3) volgens de mbo-instelling waar ze ingeschreven staan geen mbo-opleiding hebben gevolgd en (4) niet als extraneus ingeschreven staan. Enkel deelnemers die in het voorafgaande studiejaar onderwijs volgden (voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie of hoger onderwijs) en die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn, vormen onderdeel van de populatie.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Op StatLine staan gegevens over mbo-cohorten vanaf studiejaar 2005/’06 tot en met studiejaar 2008/’09. Vanaf studiejaar 2010/’11 is een nieuwe reeks gestart. Waar voorheen elk jaar een nieuw cohort werd opgestart en gevolgd, gebeurt dat nu om het jaar.  Een ander verschil met de oude reeks is dat in de nieuwe reeks alleen deelnemers gevolgd worden die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn. Dit zijn in de praktijk bijna alle eerstejaars.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

Het basisregister onderwijsnummer (BRON) ligt ten grondslag aan de statistiek over mbo-cohorten. BRON bevat informatie op persoonsniveau over deelnemers en examenresultaten in het door de overheid bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot zogenaamde ééncijferbestanden volgens met CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. De onderwijs- en examengegevens in de tabellen zijn gebaseerd op deze ééncijferbestanden. Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de deelnemers en geslaagden is opgenomen, kan CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie in de tabellen over geslacht en herkomstgroepering van de deelnemers is daarmee afkomstig uit de BRP.

Berichtgevers

CBS ontvangt van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over deelnemers en geslaagden in het middelbaar beroepsonderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. De aan CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.