Mestproductierechten en dierrechten

Wat behelst het onderzoek

Doel  

Tonen van een overzicht van beschikbare mestproductie- en dierrechten.

Doelpopulatie

De beschikbare mestproductie- en dierrechten voor Nederland, per landsdeel, per provincie en per concentratiegebied. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geregistreerde grondgebonden en niet-grondgebonden rechten en vervallen rechten.

Statistische eenheid 

Mestproductierechten, varkens- en pluimveerechten.

Aanvang onderzoek 

1997

Frequentie 

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Cijfers worden enkele maanden na het verslagjaar gepubliceerd. Gegevens over mestproductierechten, vervallen rechten en de handel in rechten zijn opgenomen in een StatLine-tabel Mestproductie en dierrechten naar regio en concentratiegebied met cijfers tot en met 2003. Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Varkens- en pluimveerechten worden gepubliceerd in een afzonderlijke StatLine-tabel Varkens- en pluimveerechten.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens over mestproductie- en dierrechten worden berekend op basis van registraties van de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV.

Waarnemingsmethode 

De gegevens worden direct ontleend aan de bestaande registraties.

Berichtgevers 

Ministerie LNV - Dienst Regelingen

Steekproefomvang 

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden 

Niet van toepassing

Weging 

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Doordat de gegevens in de registraties van de Dienst Regelingen gebaseerd zijn op een integrale waarneming is de nauwkeurigheid hoog.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De bestaande tijdreeks bevat geen trendbreuken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Niet van toepassing