Medische Laboratoria, trombosediensten en bloedbanken

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de exploitatie van medische laboratoria, trombosediensten, bloedbanken en overige instellingen voor behandelingsondersteunend onderzoek.

Doelpopulatie

Bedrijven met als hoofdactiviteit een van de volgende activiteiten: onderzoek en controle van weefsel en bloed in laboratoria ter advisering van behandelaars van patiënten (medische laboratoria); afname en bewaring van bloed voor het bereiden en afleveren van bloedproducten aan ziekenhuizen en apothekers (bloedbanken); onderzoek en controle van bloedstollingsprocessen ter advisering van behandelaars van patiënten (trombose-diensten); verstrekken van biologische en genetische informatie en advies; erfelijkheidsonderzoek. Deze bedrijven zijn opgenomen in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) en daarin geclassificeerd naar hoofdactiviteit  conform de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). Het gaat om de volgende SBI-klasse: Medische laboratoria, bloedbanken en overige instellingen voor behandelingsondersteunend onderzoek (8517.1).

Statistische eenheid

Bedrijven in SBI-klasse 8517.1.

Aanvang onderzoek

2004.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Cijfers over het meest recente verslagjaar komen als voorlopige cijfers in de StatLinetabel. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Enquêteonderzoek gebaseerd op een steekproef uit alle bedrijven in SBI-klasse 8517.1. Bedrijven met 10 werkzame personen of meer worden in ieder geval in de steekproef opgenomen.

Waarnemingsmethode

Enquête bij bedrijven. Tot verslagjaar 2006 schriftelijk, daarna digitaal.

Berichtgevers

Bedrijven in SBI-klasse 8517.1.

Steekproefomvang

Ongeveer 110 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Partiële non-respons (als de enquête niet volledig is ingevuld) en foutieve respons (als de enquête verkeerd is ingevuld) wordt ingeschat. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van data van dezelfde berichtgever uit eerdere verslagperiodes, als van data van vergelijkbare  berichtgevers uit de lopende verslagperiode.

Weging

De volledige non-respons (als de gehele opgave van het bedrijf ontbreekt) wordt in twee stappen ingevuld:

  1. de ontbrekende gegevens van grote bedrijven worden op het niveau van het individuele bedrijf ingeschat;
  2. bij de kleine bedrijven worden de responstotalen opgehoogd naar populatietotalen per deelpopulatie, waarbij de deelpopulaties worden ingedeeld op basis van SBI-klasse en grootteklasse van het aantal werkzame personen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de resultaten gebaseerd zijn op steekproefonderzoek, moet met een onbetrouwbaarheidsmarge rekening worden gehouden. De aantallen in de tabel zijn daarom afgerond op tientallen en de bedragen op honderdduizendtallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De statistiek begint vanaf het verslagjaar 2004 met een nieuwe reeks die gebaseerd is op de volledige beschrijving van de SBI-klasse 8517.1. De reeks vanaf 2004 is niet vergelijkbaar met eerdere jaren. Dit komt omdat vanaf 2004 naast gegevens over zelfstandige trombosediensten en bloedbanken ook informatie over medische laboratoria wordt gepresenteerd. Bovendien zijn bedrijven die trombosedienst als nevenactiviteit uitvoeren vanaf 2004 niet meer in de cijfers opgenomen.

In juli 2006 is een nieuwe versie van het CBS-bedrijvenregister in productie genomen. De beschrijving van statistische eenheden in dit register (bedrijven) sluit meer aan bij die in externe registraties (zoals gegevens van de belastingdienst). De overgang naar het nieuwe register heeft een verwaarloosbaar klein effect op de uitkomsten van deze statistiek.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen worden de volgende controles uitgevoerd:

  • tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  • kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  • confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.