Medisch specialistische somatische zorg: patiënten binnen instellingen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over het aantal patiënten binnen instellingen die medisch specialistische somatische zorg ontvangen, uitgesplitst naar de geregistreerde diagnose en kenmerken van de patiënten de geleverde zorg. De zorg betreft de soorten medisch specialistische somatische zorg die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De inhoud van het basispakket wordt bepaald door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en onderliggende regelgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering) en kan jaarlijks aangepast worden.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bestaat uit alle inwoners van Nederland die ingeschreven zijn in de Gemeentelijke basisadministratie(GBA).

Statistische eenheid

Patiënt binnen een instelling. Een patiënt binnen een instelling is een persoon die voor een bepaalde diagnose binnen een specifieke instelling(slocatie) één of meer DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties) heeft gehad. Een DBC is een pakketje zorg met informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde lichamelijke aandoening in een instelling voor medisch specialistische zorg.

Aanvang onderzoek

2008.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers over het laatste publicatiejaar zijn voorlopig, de cijfers over eerdere jaren zijn definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Het betreft een registeronderzoek, gebaseerd op het DBC Informatie Systeem (DIS). Afgesloten DBC’s worden door zorgaanbieders aan het DIS geleverd.

Waarnemingsmethode

Eenmaal per jaar worden digitaal alle DBC’suit het DIS opgevraagd met een sluitingsdatum in het voorliggende jaar. Op deze wijze zijn de gesloten DBC’s in het laatste en de lopende DBC’s in het voorlaatste verslagjaar bekend.

Berichtgevers

Zorgaanbieders die medisch specialistische somatische zorg leveren zoals beschreven in het basispakket van de zorgverzekering, en daartoe gerechtigd zijn op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Dit zijn ziekenhuizen (academische ziekenhuizen en universitair medische centra), zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en een aantal overige instellingen (categorale instellingen als epilepsiecentra en revalidatiecentra, en daarnaast dialysecentra, audiologische centra en radiotherapeutische centra). Deze zorgaanbieders leveren hun gegevens aan DIS. Het DIS levert de gegevens aan het CBS.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Gegevens van het DIS zijn beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Waar nodig worden de gegevens gecorrigeerd of aangevuld.

  • DBC’s met een onbekend of onwaarschijnlijk geboortejaar of onbekend geslacht zijn verwijderd, evenals DBC’s met een niet-Nederlandse landcode.
  • DBC van zorgaanbieders die geen werkelijke geboortejaren en postcodes hebben aangeleverd maar een vaste standaardcombinatie (geboortejaar 2000 en postcode 1000) hebben een geboortejaar en postcode gekregen van DBC’s met overeenkomende persoons- en zorgkenmerken.
  • In DBC’s met een onbekende of onjuiste postcode is de postcode van de zorgaanbieder gebruikt.
  • DBC’s met een onbekende behandelsetting hebben een setting gekregen van DBC’s met overeenkomende persoons- en zorgkenmerken.
  • DBC’s met zorgtypen anders dan initiële zorg of vervolgzorg zijn verwijderd.
  • DBC’s met een logisch onmogelijke combinatie van diagnose enerzijds, en geslacht/leeftijd anderzijds, zijn verwijderd.
  • Voor het specialisme revalidatiegeneeskunde zijn de DBC’s met een openingsdatum vóór 2009 niet meegenomen. Dit specialisme is namelijk pas sinds 1 januari 2009 overgegaan op declaratie op basis van DBC’s, waardoor de DBC’s die vóór deze datum gestart zijn maar zeer beperkt zijn geregistreerd.

Weging

Op basis van kadergegevens van VEKTIS, het onderzoeksbureau van de samenwerkende zorgverzekeraars, is bepaald welk deel van de DBC’sin de DIS-dataset ontbreekt. Voor dit ontbrekende deel is opgehoogd door middel van een weegfactor per specifieke DBC. De weegfactor is bepaald per combinatie van type zorgaanbieder (bv. academisch ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), specialisme, zorgtype (initiële zorg of vervolgzorg), segment (zorg met vaste of met vrij onderhandelbare tarieven) en regio van de patiënt.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De cijfers geven de geregistreerde werkelijkheid weer. De nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers is afhankelijk van de kwaliteit en juistheid van de brongegevens zoals aangeleverd door de zorgverleners en van de kadergegevens van VEKTIS. De absolute cijfers zijn om deze reden afgerond op vijftallen. De (sub-)totalen komen door afronding niet altijd precies overeen met de som van de onderliggende waarden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de opeenvolgende jaren goed met elkaar vergelijkbaar. Alleen zijn voor revalidatiegeneeskunde de cijfers voor 2009 relatief laag ten opzichte van latere jaren, omdat van de in 2009 gesloten DBC’s, de DBC’s die in 2008 zijn geopend niet zijn meegenomen (zie Controle- en correctiemethoden). Verder kunnen veranderingen in de inhoud van het basispakketvan de zorgverzekering van invloed zijn op verschuivingen in het aantal patiënten binnen een instelling per diagnosegroep.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

  • tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd)
  • kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen)
  • confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.