Levend geborenen naar huishoudenssamenstelling

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek levend geboren kinderen naar huishoudenssamenstelling geeft informatie over het aantal levend geboren kinderen in een jaar naar het soort huishouden dat ontstaat nadat ze geboren zijn. Het soort huishouden omhelst het aantal ouders alsook het aantal broers en zussen in het gezin. Daarnaast wordt uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals de herkomst van het kind, de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het kind, en een groot aantal regio-indelingen.

Doelpopulatie

Alle levend geboren kinderen in een bepaald kalenderjaar die zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Vanaf 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Tweejaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens over levend geboren kinderen zijn verkregen uit de BRP-gegevens. De gegevens over huishoudens zijn verkregen door integrale waarneming uit de BRP. Voor de gegevens over de huishoudenssamenstelling is tevens gebruik gemaakt van gegevens over samenwonende paren afkomstig van de Belastingdienst. Huishoudens die niet rechtstreeks uit BRP- en Belastingdienstgegevens konden worden afgeleid zijn geïmputeerd met behulp van logistische regressiemodellen, gebaseerd op informatie afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Voor meer informatie over huishoudens, zie de korte onderzoeksbeschrijving huishoudensstatistiek.

Waarnemingsmethode

De gegevens uit de BRP worden elektronisch verstrekt door gemeenten.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden gecontroleerd op basis van interne consistentie en volledigheid en op basis van cijfers van voorafgaande jaren. Op adressen waar de huishoudenssamenstelling niet eenduidig is af te leiden uit de BRP, wordt de huishoudenssamenstelling geïmputeerd op basis van logistische regressiemodellen, gebaseerd op de EBB.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de levend geboren kinderen geldt dat de informatie die CBS ontvangt niet in alle gevallen volledig is. In die gevallen maakt CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.
Op adressen waar de huishoudenssamenstelling niet eenduidig is af te leiden, wordt de huishoudenssamenstelling geïmputeerd op basis van logistische regressiemodellen, gebaseerd op de EBB.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden gecontroleerd op basis van interne consistentie en volledigheid en op basis van cijfers van voorgaande jaren.