Lengte van vaarwegen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse vaarwegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar vaarwegvaktype.

Doelpopulatie

Alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland. Het gaat om de binnenwateren met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarthoogte van minstens 2,45 meter, inclusief de Oosterschelde en de Westerschelde. De Noordzee en de Waddenzee zijn uitgesloten. Voor het IJsselmeer resulteert dit in een complex netwerk van vaarwegen.

Statistische eenheid

Vaarwegen

Aanvang onderzoek

2005 t/m 2018 (in vorige vorm met de kenmerken vaarwegkarakter, beheerder, bevaarbaarheid beroepsvaart, bevaarbaarheid recreatievaart en economisch belang)
2019 (in huidige vorm met het kenmerk vaarwegvaktype)

Frequentie

Per jaar.

Publicatiestrategie 

De gegevens worden In het vierde kwartaal van het verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Als uitgangspunt voor deze publicatie is het Nationale Wegenbestand (NWB-Vaarwegen) gebruikt, een product van Rijkswaterstaat.

Berichtgevers 

Rijkswaterstaat.

Steekproefomvang 

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De gegevens zijn niet volgtijdelijk vergelijkbaar met cijfers van voor 2019.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.