Lengte van vaarwegen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse vaarwegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar vaarwegkarakter, beheerder, bevaarbaarheid beroepsvaart, bevaarbaarheid recreatievaart en economisch belang.

Doelpopulatie

Alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland. Het gaat om de binnenwateren inclusief de Oosterschelde en de Westerschelde. De Noordzee en de Waddenzee zijn uitgesloten. Opgenomen zijn alle vaarwegen met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarthoogte van minstens 2,45 meter. Voor het IJsselmeer resulteert dit in een complex netwerk van vaarwegen.

Statistische eenheid

Vaarwegen

Aanvang onderzoek

2005 (in huidige vorm)

Frequentie

Per jaar.

Publicatiestrategie 

De gegevens worden in de maand september/oktober van het verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Als uitgangspunt voor deze publicatie is het Nationale Wegenbestand (NWB) gebruikt, een product van Rijkswaterstaat. De gegevens zijn verrijkt met kenmerken uit het ViN (Vaarwegen in Nederland, eveneens een product van Rijkswaterstaat).

Berichtgevers 

Rijkswaterstaat.

Steekproefomvang 

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De gegevens zijn niet volgtijdelijk vergelijkbaar met cijfers van voor 2005.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.