Kredietinstellingen en DNB

Wat behelst het onderzoek

Doel

Dit onderzoek heeft tot doel de kredietinstellingen en DNB te beschrijven naar bedrijfsstructuur, financiële resultaten, balans, rechtsvorm en grootteklasse .

Doelpopulatie

Doelpopulatie van deze statistiek wordt gevormd door DNB en de kredietinstellingen.
DNB is de centrale bank, met als hoofdfunctie het houden van toezicht op kredietinstellingen.
Kredietinstellingen  zijn ondernemingen met als hoofdfunctie financiële bemiddeling, d.w.z. het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen, zoals het, al dan niet op termijn, ter beschikking krijgen van opvraagbare gelden en het voor eigen rekening verlenen van leningen of het doen van beleggingen.

Statistische eenheid

De statistische eenheid is de onderneming. De onderneming is zelfstandig op het gebied van financiering; dit betekent dat de onderneming zelf activa kan bezitten en schulden aan kan gaan.

Aanvang onderzoek

1997

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

De gegevens komen binnen een jaar na de verslagperiode in definitieve vorm beschikbaar. Cijfers worden incidenteel aangepast bij correcties in de broninformatie.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens worden samengesteld uit het jaarverslag van DNB en uit toezicht- en overige informatie, die door de kredietinstellingen aan DNB wordt gerapporteerd.
Het betreft  integrale waarnemingen.

Waarnemingsmethode

De informatie wordt door de kredietinstellingen door middel van een elektronisch rapportagesysteem verstrekt aan DNB.

Berichtgevers 

DNB en alle ondernemingen die in het kader van de Wet Toezicht Kredietinstellingen onder toezicht staan van DNB.

Steekproefomvang

Integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

DNB verzorgt de kwaliteit van de waarneming van haar rapportages. Als de uitkomsten minder of niet waarschijnlijk zijn, wordt door overleg met deskundigen bij DNB geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verkrijgen.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De gegevens worden rechtstreeks waargenomen. Het feit, dat het toezichtrapportages aan DNB en jaarverslaginformatie van DNB betreft, garandeert een grote mate van nauwkeurigheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Het jaarverslag van DNB en de rapportages van de kredietinstellingen zijn definitief. Bijstellingen doen zich slechts incidenteel voor.

Kwaliteitsstrategie

Een strakke planning, overleg met DNB en werkbeschrijvingen vormen de elementen van het bewaken van een goede kwaliteit.