Jachthavens

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Jachthavens geeft een beschrijving van personeel (niet) in loondienst en samenstelling van baten en lasten. Daarnaast wordt informatie over de capaciteit van de jachthaven en nevenactiviteiten gepresenteerd.

Doelpopulatie

Particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Jachthavens op een bungalowpark worden niet waargenomen.

Statistische eenheid

Een particulier geëxploiteerde accommodatie met zomerligplaatsen of passantenligplaatsen voor pleziervaartuigen. Het betreft een instelling of bedrijf met als hoofdactiviteit de exploitatie van een of meerdere jachthavens.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek in min of meer de huidige vorm is gestart in 1997.

Frequentie

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie

In jaar t verschijnen de definitieve cijfers over jaar t-2.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek worden driejaarlijks de particulier geëxploiteerde jachthavens geënquêteerd.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS. Respondenten kunnen op verzoek een papieren vragenlijst invullen.

Berichtgevers

Particuliere exploitanten van jachthavens.

Steekproefomvang

Integraal.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of niet plausibele informatie van respondenten wordt bijgesteld op basis van gemiddelden en verdeelfracties van vergelijkbare jachthavens.

Respons

De respons van de statistiek is gemiddeld 60 procent.

Weging

Van de jachthavens die geen (bruikbaar) enquêteformulier terugstuurden, zijn de uitkomsten via weging (of ophoging) bijgeschat. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 1988 zijn de cijfers op een min of meer vergelijkbare manier samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens zijn gecontroleerd en gecorrigeerd totdat de uitkomsten en kengetallen op mesoniveau stabiel en plausibel waren.