Internetverkopen detailhandel

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het maandelijks in beeld brengen van de omzetontwikkeling van de internetverkopen binnen de detailhandel.

Doelpopulatie

Het gaat in de verslagperiode om economisch actieve bedrijven met de hoofdactiviteit in de detailhandel. Onder detailhandel verstaat het CBS het verhandelen van niet in het eigen bedrijf vervaardigde goederen aan consumenten, voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. De statistiek beschrijft de internetverkopen van de detailhandelsbedrijven met 10 werkzame personen of meer, exclusief de tankstations en de apotheken. De online omzet van deze bedrijven vertegenwoordigt ongeveer 70 procent van totale online omzet binnen de detailhandel.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

De cijfers zijn beschikbaar vanaf januari 2014.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek bij:

  • postorderbedrijven en webwinkels (sbi 47.91) met 10 of meer werkzame personen;
  • overige detailhandelsbedrijven met 50 of meer werkzame personen.

De omzetontwikkeling van het middenbedrijf van de overige detailhandel (van 10 tot en met 49 werkzame personen) wordt door middel van een modelmatige schatting geraamd.

Waarnemingsmethode

Als onderdeel van de Maandenquête Detailhandel wordt iedere maand aan bedrijven gevraag welke omzet er is behaald via internet. Berichtgevers kunnen de door het CBS gevraagde gegevens elektronisch of schriftelijk insturen.

Berichtgevers

Bedrijven.

Steekproefomvang

De steekproefomvang is ongeveer 750 bedrijven. Deze bedrijven worden ook uitgevraagd als onderdeel van de Maandenquête Detailhandel.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de van de bedrijven ontvangen gegevens op plausibiliteit. De cijfers worden onder meer vergeleken met die van voorgaande maanden/kwartalen en met die van dezelfde maand/hetzelfde kwartaal van een jaar eerder. Als inconsistenties worden aangetroffen in het cijfermateriaal worden deze geautomatiseerd of handmatig gecorrigeerd waar nodig in overleg met de berichtgever.

Weging

De enquêtegegevens van de responderende bedrijven worden opgehoogd naar het totale aantal bedrijven in een branche in de verslagperiode.
Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. Het referentiejaar is 2015 (2015=100).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten geldt dat het schattingen zijn die in belangrijke mate gebaseerd zijn op steekproefonderzoek waarbij sprake is van een onbetrouwbaarheidsmarge.

Vergelijkbaarheid in de tijd

Bij de omzetstatistieken is het doel actuele ontwikkelingen in beeld te brengen. Daartoe corrigeert het CBS zo nodig voor belangrijke breuken die optreden als gevolg van methode- en definitiewijzigingen. Dit geldt ook voor achteraf gebleken fouten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  • Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.