International Sourcing

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Inzicht verkrijgen in de mate waarin bedrijven in Nederland bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatsen. Het gaat hierbij om de totale of gedeeltelijke verplaatsing van activiteiten (hoofdactiviteit of ondersteunende activiteit), die eerst door het bedrijf in Nederland werden uitgevoerd, naar bedrijven in het buitenland.

Het onderzoek maakt duidelijk welke activiteiten worden verplaatst en naar welke landen. Ook geeft het aan waarom bedrijfsactiviteiten worden verplaatst en wat de gevolgen zijn voor de binnenlandse werkgelegenheid.

Doelpopulatie

Bedrijven in Nederland met meer dan 100 werkzame personen in de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening. Dit betreft de volgende sectoren

Dit betreft de volgende SBI sectoren:

C Winning van delfstoffen

D Industrie

E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water

F Bouwnijverheid

G Reparatie van consumentenartikelen en handel

H Horeca

I Vervoer, opslag en communicatie

K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening

Steekproefeenheid

Bedrijfseenheid

Aanvang onderzoek

1 januari 2007

Frequentie

Eenmalig onderzoek (Eurostat pilot-onderzoek, uitgevoerd in 14 Europese landen)

Publicatiestrategie

Eenmalige publicatie

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Steekproef

Waarnemingsmethode

Eurostat-enquête. Berichtgevers kunnen de gegevens zowel schriftelijk als elektronisch insturen.

De enquête is vastgesteld door Eurostat, maar door het CBS zijn enkele kleine veranderingen in de vragenlijst aangebracht.

Berichtgevers

Er is een steekproef getrokken van bedrijven in de sectoren C, D,E,F, G,H,I en K met meer dan 100 werkzame personen. De bedrijven in de steekproef hebben een brief ontvangen met daarbij een inlogcode om de vragenlijst elektronisch in te vullen. Bedrijven die niet respondeerden hebben maximaal 2 keer een ‘herinnering’ ontvangen. Hierbij konden bedrijven kiezen tussen schriftelijk invullen of alsnog elektronisch invullen van de vragenlijst.

Steekproefomvang

1503 bedrijven

Controle en correctiemethoden

De ingestuurde vragenlijsten worden aan een plausibiliteitcontrole onderworpen. De gevonden inconsistenties bij de elektronische vragenlijsten zijn automatisch gecorrigeerd. De vragenlijsten die per post werden ontvangen zijn handmatig gecorrigeerd.

Weging

De steekproef is verdeeld in 12 groepen op basis van 3 grootteklassen (100 - 200 werkzame personen, 200 - 500 werkzame personen en meer dan 500 werkzame personen) en 4 typen bedrijven (hoogwaardige industrie, midden- en laagwaardige industrie, kennisintensieve dienstverlening en overige diensten). De steekproefomvang in elke groep was ongeveer gelijk.

Voor de berekening van de publicatiecijfers wordt elk van de 12 groepen opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in die groep. Dit gebeurt door het aantal responderende bedrijven per groep te vermenigvuldigen met de ratio van de totale populatie en het aantal responderende bedrijven in die groep.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De respons bedroeg 1002 bedrijven. De uitkomsten van deze bedrijven zijn opgehoogd naar 4633 bedrijven. Van deze 1002 bedrijven hebben 156 bedrijven aangegeven dat ze bedrijfsactiviteiten hebben verplaatst naar het buitenland en 65 bedrijven dat ze plannen hiertoe hebben.

De kwaliteit van de uitkomsten is het hoogst als ze betrekking hebben op de totale groep van 1002 bedrijven. De 95 procent betrouwbaarheidsmarges liggen dan, afhankelijk van de proportie tussen 1,87 procent en 3,12 procent. Een van de uitkomsten is bijvoorbeeld dat 13,6 procent van alle ondernemingen aangeeft dat ze activiteiten hebben verplaatst. Dit betekent grofweg dat met een kans van 95 procent de waarde zal liggen tussen 11,2 procent en 16 procent.

Proportie          95 procent betrouwbaarheidsmarge voor de populatie

10 procent        ±1,87 procent

17 procent        ±2,34 procent

27 procent        ±2,77 procent

50 procent        ±3,12 procent

Een groot deel van de uitkomsten heeft betrekking op de groep bedrijven met internationale verplaatsing of op de groep bedrijven met plannen. De uitkomsten van deze groepen zijn minder nauwkeurig. De marges kunnen worden afgeleid uit onderstaande tabel. In deze tabel is er rekening mee gehouden dat 13,6 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat ze activiteiten hebben verplaatst en 4,5 procent van de bedrijven plannen heeft aangekondigd.

Voorbeeld: als van de bedrijven met verplaatsing 40 procent aangeeft dat de kernactiviteit is verplaatst dan zal de werkelijke waarde met een kans van 95 procent liggen tussen 32,7 procent en 47,3 procent.

proportie           Bedrijven met verplaatsing        Bedrijven met plannen

10 procent                    4,5 procent                     7,8 procent

20 procent                    5,9 procent                   10,3 procent

30 procent                    6,8 procent                   11,8 procent

40 procent                    7,3 procent                   12,7 procent

50 procent                    7,4 procent                   12,9 procent

60 procent                    7,3 procent                   12,7 procent

70 procent                    6,8 procent                   11,8 procent

80 procent                    5,9 procent                   10,3 procent

90 procent                    4,5 procent                   7,8 procent

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing, het is de eerste keer dat dit onderzoek is gehouden.

Kwaliteitsstrategie

De steekproefomvang is 1503 bedrijven. De respons bedraagt 1002 bedrijven. Dit betekent een responspercentage van 66,7 procent. In de steekproef zijn 12 strata onderscheiden. Het responspercentage verschilt weliswaar per stratum, maar komt niet onder de 60 procent. Om dit resultaat te bereiken zijn de bedrijven benaderd met een aanschrijfbrief, is hen de mogelijkheid geboden om naar keuze digitaal of schriftelijk te responderen en zijn bedrijven diverse malen gerappelleerd.