Indicatoren bestaande woningen in verkoop

Wat behelst het onderzoek

Doel

De ontwikkeling weergeven van het aantal te koop staande woningen op de woningmarkt.

Doelpopulatie

De populatie betreft bestaande woningen die op internet te koop worden aangeboden en op 1 januari in het verslagjaar in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) voorkomen met de status ‘in gebruik’. De populatie woningen is uitgesplitst in 'aanbod te koop staande woningen', 'nieuw in verkoop' en 'uit verkoop'.

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

Februari 2013.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Circa 4 weken  na verslagmaand worden de nieuwe cijfers gepubliceerd. Deze cijfers zijn voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers van de volgende verslagmaand worden de cijfers van de vorige verslagmaand definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek betreft een niet-integrale registratie van woningen die op internet te koop worden aangeboden.

Waarnemingsmethode

Wekelijks wordt een bestand opgehaald van alle objecten (koop, huur, bouwgrond, garages en nieuwbouw) die op maandag om circa 03:00 uur op de website JAAP.nl worden aangeboden.

Berichtgevers

De leverancier van de registratie is JAAP.nl.

Statistische variabelen

Over de verschillende deelpopulaties wordt een aantal variabelen afgeleid, zoals de vraagprijsklasse, oppervlakteklasse, gemiddelde vraagprijs, gemiddelde vraagprijs per vierkante meter en gemiddelde aanbodtijd.

Omvang

De waarneming in niet integraal maar dekt circa 80 tot 90 procent van de totale populatie woningen die op internet op diverse websites te koop worden aangeboden.

Controle- en correctiemethoden

• Het ontvangen bestand wordt gefilterd op nieuwbouw en niet-woningen. Daarnaast worden objecten met onvolledige adressen (bijvoorbeeld ontbrekende postcode- of huisnummer) die niet automatisch kunnen worden gaafgemaakt uit het bestand verwijderd.
• Al opgeleverde, nog niet verkochte nieuwbouwwoningen die op 1 januari van de verslagperiode in de BAG zijn geregistreerd als ‘in gebruik’ worden in de populatie als een bestaande woning meegenomen.
• De vraagprijzen worden niet gecorrigeerd voor ‘kosten koper’ of ‘vrij op naam’.
• Woningen die op internet worden aangeboden, daarna van internet worden verwijderd, maar vervolgens binnen vier weken weer worden toegevoegd, worden geacht gedurende de hele periode in verkoop te zijn geweest. Zij worden dus niet meegeteld bij ‘Woningen uit verkoop’ en ook niet opnieuw meegeteld bij ‘Woningen nieuw in verkoop’.
• Als de termijn van vier weken niet binnen één verslagmaand valt, dan worden deze woningen bij de voorlopige cijfers wel meegeteld bij de ‘Woningen uit verkoop’ en niet meer meegeteld bij ‘Te koop aangeboden woningen’. Bij het berekenen van de definitieve cijfers wordt dit gecorrigeerd.

Weging

Er wordt geen weging toegepast om tot een totale populatieschatting van de doelpopulatie, woningen die op internet te koop worden aangeboden, te komen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

• Doordat geen integrale waarneming plaatsvindt, kunnen er meetfouten zitten in de aantallen waargenomen woningen. De landelijke totaalcijfers worden afgerond op 10 duizend. De overige cijfers worden afgerond op honderd.
• Doordat niet alle woningen een correct adres hebben kunnen er procesfouten ontstaan bij het filteren van de woningen en bij het koppelen van de woningen aan de BAG.
• De gemiddelde vraagprijs is afgerond op 1 000 euro.
• De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte is afgerond op 10 euro.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Voorlopige/definitieve cijfers

• Alleen woningen die op 1 januari in het verslagjaar in de BAG voorkomen met de status ‘in gebruik’ worden meegenomen.
• Adressen worden automatisch gestandaardiseerd en gaafgemaakt.
• De gebruiksoppervlakte wordt afgeleid uit de BAG als er een volledige koppeling via postcode, huisnummer en -toevoeging op het adres mogelijk is.
• Woningen met een gebruiksoppervlakte onder de 50 m2 of boven de 500 m2  of een onbekende oppervlakte, worden niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter  gebruiksoppervlakte.
• Gemiddelde vraagprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte wordt afgerond op 10 euro;
• Het woningtype wordt afgeleid uit de BAG.
• Als er geen volledige koppeling op adres mogelijk is, wordt er gekoppeld op postcode- en huisnummer. De gebruiksoppervlakte wordt dan op onbekend gezet.
• Gemiddelde vraagprijs wordt afgerond op 1 000 euro.
• De aantallen worden afgerond. De landelijke totaalcijfers worden afgerond op 10 duizend. De overige cijfers worden afgerond op honderd.

Voorlopige cijfers

• Woningen die op internet worden aangeboden, daarna van internet worden verwijderd, maar vervolgens binnen vier weken weer worden toegevoegd, worden geacht gedurende de hele periode in verkoop te zijn geweest. Zij worden dus niet meegeteld bij ‘Woningen uit verkoop’ en ook niet opnieuw meegeteld bij ‘Woningen nieuw in verkoop’.
• Als de termijn van vier weken niet binnen één verslagmaand valt, dan worden deze woningen bij de voorlopige cijfers wel meegeteld bij de ‘Woningen uit verkoop’ en niet meer meegeteld bij ‘Te koop aangeboden woningen’.

Definitieve cijfers

• Verwerking vindt gecoördineerd plaats via het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) voor de afleiding van woningen en kenmerken. Gemeenten met bijvoorbeeld wijknummers in het huisnummer hebben met deze methode een beter koppelresultaat. Ook wordt er beter gefilterd op dubbele adressen.
• De ontwikkeling wordt berekend aan de hand van niet afgeronde aantallen.
• Woningen met vraagprijzen onder de 10 duizend euro  of boven de 5 miljoen euro of een onbekende vraagprijs worden niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde vraagprijs en de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte per vierkante meter gebruiksoppervlakte.
• Woningen die op internet worden aangeboden, daarna van internet worden verwijderd, maar vervolgens binnen vier weken weer worden toegevoegd, worden geacht gedurende de hele periode in verkoop te zijn geweest. Zij worden dus niet meegeteld bij ‘Woningen uit verkoop’ en ook niet opnieuw meegeteld bij ‘Woningen nieuw in verkoop’.
• Als de termijn van vier weken niet binnen één verslagmaand valt, dan worden deze woningen bij de voorlopige cijfers wel meegeteld bij de ‘Woningen uit verkoop’ en niet meer meegeteld bij ‘Te koop aangeboden woningen’.