In- en uitvoer op basis van eigendomsoverdracht

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie over de waarde-, volume- en prijsontwikkeling van de totale in- en uitvoer van goederen.

Domeinbeschrijving

Het onderzoek gaat over het totaal van de in- en uitvoer van goederen gebaseerd op de concepten en definities van het ESR 2010. Hierbij is de eigendomsoverdracht tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezetene bepalend.

Aanvang onderzoek

De reeks met als basisjaar 2015 begint in januari 1995 en is op 11 oktober 2018 voor het eerst gepubliceerd. De stopgezette reeks met als basisjaar 2010 is te vinden in het archief.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden ongeveer zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers zijn beschikbaar via StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast verschijnt er elke maand een conjunctuurbericht met een toelichting op de ontwikkelingen. De maandgegevens sluiten aan bij de gegevens van de in- en uitvoer in de kwartaalrekeningen. Dit betekent dat de gegevens voorlopig zijn totdat de gegevens in de kwartaalrekeningen definitief zijn vastgesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De basis voor de berekening van de maandelijkse volumeontwikkeling van het totaal van de in- en uitvoer van goederen is de waarde zoals die gemeten wordt in de maandstatistiek van de internationale handel volgens het eigendomscriterium. Om tot een volume van de in- en uitvoer van goederen te komen wordt de waarde voor prijsveranderingen gecorrigeerd. De prijsontwikkelingen (deflatoren) die hiervoor gebruikt worden, zijn afgeleid uit de maandelijks gemeten producentenprijzen, wegingen uit de kwartaalrekeningen en wegingen uit de waardecijfers van de in- en uitvoer.

De maandelijkse waarde- en volumecijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Revisies

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen.

Bovendien worden de cijfers per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.