Halt

Doel

Statistische beschrijving van jongeren die naar Halt verwezen zijn en de kenmerken van de delicten waarvoor ze naar Halt verwezen zijn.

Doelpopulatie

Jongeren die naar Halt verwezen zijn voor het plegen van lichte vormen van criminaliteit, de zogenaamde Halt-jongeren.

Berichtgevers

Halt Nederland.

Statistische eenheid

Het aantal Halt-jongeren in absolute aantallen en het aantal Halt-jongeren per 10 000 mensen uit de betreffende bevolkingsgroep.

Waarnemingsmethode

De gegevens voor deze statistiek komen uit het registratiesysteem van Halt  (AuraH). Jaarlijks wordt een extractie uit AuraH aan het CBS geleverd.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen na het plegen van een strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Halt-straf. Jongeren komen bij Halt terecht via de politie, een BOA (zoals een leerplichtambtenaar) en het OM. Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten, zonder dat dit langdurige gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, komt hij niet in aanraking met justitie.
AuraH bevat naast gegevens over de gepleegde delicten en de daarbij horende straffen ook persoonskenmerken van alle Halt-jongeren. Aan de hand van deze persoonskenmerken neemt het CBS de gegevens uit AuraH op in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).
Op basis van de gegevens in het SSB wordt de herkomstgroepering (onderscheid naar autochtonen en allochtonen van de eerste of tweede generatie) vastgesteld. Ook geslacht, leeftijd en opleidingsniveau worden op basis van informatie uit het SSB vastgesteld. Vanwege het onthullingsrisico worden op StatLine alleen gegevens over Halt-jongeren gepubliceerd als de betreffende bevolkingsgroep groter is dan vijftig en wordt het aantal Halt-jongeren in die groep afgerond op tientallen. Het peilmoment in deze statistiek is de laatste vrijdag van september in het betreffende verslagjaar. Hierdoor kunnen gegevens afwijken van andere publicaties.

Frequentie

Jaarlijks

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Persoon die naar Halt verwezen is.