Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2010 = 100

Wat behelst het onderzoek
Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de kosten van diverse deelgebieden binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Aanvang onderzoek

1979.

Frequentie

Viermaal per jaar (januari, april, juli en oktober).

Publicatiestrategie

De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao’s worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De bron voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van gegevens is overbodig. De loonontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten van Cao-lonen in de Bouwnijverheid. De ontwikkeling van de materieel- en de materiaalprijzen wordt berekend op basis van prijsindexcijfers die ontleend zijn aan de statistiek Producentenprijzen industrie (PPI).

Waarnemingsmethode

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

De prijsindex van de verschillende deelgebieden binnen de GWW wordt berekend door het samen wegen van prijsontwikkelingen van bepaalde productgroepen die beschikbaar zijn vanuit de statistiek Producentenprijzen en de ontwikkeling van de contractuele loonkosten. Als basis van het wegingsschema zijn de resultaten van een onderzoek naar kosten van representatieve projecten in de verschillende deelgebieden uit 2008 gebruikt. Daarbij is het verbruik van bouwmaterialen en arbeid vastgesteld. Omdat de in 2008 geselecteerde projecten nu nog steeds representatief worden geacht, is het bestaande wegingsschema, gebaseerd op prijsniveau 2008, geactualiseerd met behulp van de prijsontwikkeling tussen 2008 en 2012 (prijs-indexeren van de elementen).

Het betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen en arbeid in de volgende acht deelgebieden:

• 4211a Wegen met open verharding
• 4211b Wegen met gesloten verharding
• 4212  Boven- en ondergrondse spoorwegen 
• 4213 Bruggen en tunnels
• 4221 Werken voor vloeistoffen
• 4291 Waterbouwkundige werken
• 4312 Bouwrijp maken van terreinen
• 4321 Elektrische installatie

Met behulp van het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen en lonen samengewogen tot één prijsindex voor een van de deelgebieden.

Om vanuit de indexcijfers van de deelgebieden te komen tot het prijsindexcijfers voor de totale GWW wordt gebruik gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) van 2010.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen een basisperiode zijn de cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van reeksen met verschillende basisperioden is mogelijk door koppeling van deze reeksen.

Meer informatie

Methodebeschrijving prijsindices GWW