Grond, weg- en waterbouw; index 2005=100

Wat behelst het onderzoek?

DoelInzicht geven in de ontwikkeling van de kosten van diverse deelgebieden binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Aanvang onderzoek1979.

FrequentieViermaal per jaar (januari, april, juli en oktober).

PublicatiestrategieDe periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao’s worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoekDe bron voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van gegevens is overbodig. De loonontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten van CAO-lonen in de Bouwnijverheid. De ontwikkeling van de materieel- en de materiaalprijzen wordt berekend op basis van prijsindexcijfers die ontleend zijn aan de statistiek Producentenprijzen industrie (PPI).

WaarnemingsmethodeN.v.t.

Controle- en correctiemethodenN.v.t.

WegingDe index van de verschillende deelgebieden wordt berekend door het samen wegen van prijsontwikkelingen van bepaalde productgroepen die beschikbaar zijn vanuit de statistiek Producentenprijzen en de ontwikkeling van de contractuele loonkosten. Het hiervoor gebruikte wegingschema is opgesteld op basis van de resultaten van een onderzoek naar kostenoverzichten van representatieve projecten in de verschillende deelgebieden. Daarbij is het verbruik van bouwmaterialen en arbeid vastgesteld. Het betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen en arbeid in de volgende acht deelgebieden:

  • 421111     Wegen met open verharding
  • 421112     Wegen met gesloten verharding
  • 4212        Boven- en ondergrondse spoorwegen
  • 4213        Bruggen en tunnels
  • 4221        Civieltechnische werken voor vloeistoffen
  • 4291        Waterbouwkundige werken
  • 4312        Bouwrijp maken van terreinen
  • 4321        Elektrische installaties

Met behulp van het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen en lonen samengewogen tot één prijsindex voor een van de deelgebieden.

Om vanuit de indexcijfers van de deelgebieden te komen tot het prijsindexcijfers voor de totale GWW wordt gebruik gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) van 2008.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid
N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid
Binnen een basisperiode zijn de cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van reeksen met verschillende basisperioden is mogelijk door koppeling van deze reeksen.

Meer informatieMethodebeschrijving prijsindices GWW