Gevaarlijk afval (beëindigd)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over aanbod, samenstelling en verwerking van het gevaarlijk afval dat in Nederland vrijkomt.

Doelpopulatie

Gevaarlijk afval van bedrijven en instellingen (exclusief verontreinigde grond, scheepsafvalstoffen, gebruikt straalgrit, en binnen het eigen bedrijf verwerkt gevaarlijk afval). Het CBS hanteert voor het begrip gevaarlijk (chemisch) afval de definitie uit het hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet milieubeheer.

Statistische eenheid 

Bedrijfseensheid.

Aanvang onderzoek

1982. De huidige tijdreeks loopt vanaf 1993. Het onderzoek is na 1997 stopgezet.

Frequentie 

Jaarlijks.

Publicatiestrategie 

De uitkomsten van de onderzoeken zijn gepubliceerd in het Kwartaalbericht Milieustatistieken. De resultaten over de periode 1993-1997 zijn tevens gepubliceerd in de databank StatLine.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Nagenoeg integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

De basisgegevens worden elektronisch verstrekt door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en zijn afkomstig uit het zogenaamde Meldingenbestand gevaarlijk afval.

Berichtgevers 

n.v.t.

Steekproefomvang 

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

De cijfers worden gecontroleerd door deze te vergelijken met de cijfers van voorafgaande jaren. Daarnaast wordt er gecorrigeerd voor dubbeltellingen.

Weging

Er wordt in beperkte mate bijgeschat op basis van het aantal bedrijven per bedrijfsklasse en grootteklasse.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

De cijfers zijn gebaseerd op een nagenoeg integrale waarneming.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

Omdat de wetgeving betreffende gevaarlijk afval enkele malen is gewijzigd komen een aantal kleine trendbreuken voor in de cijferreeks.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens.