Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de exploitatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en).

Doelpopulatie

Het populatiekader bestaat uit alle GGD'en, die aangesloten zijn bij de branchevereniging GGD Nederland. De populatie-eenheden betreffen (delen van) bedrijven uit het Algemeen BedrijfsRegister (ABR) met hoofdactiviteit GGD behorend tot de SBI-klasse 86923 (SBI = StandaardBedrijfsIndeling), aangevuld met delen van bedrijven met nevenactiviteit GGD (oftewel buiten SBI-klasse 86923). GGD’en zijn bedoeld voor het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheid van inwoners van Nederland. Tot de taken van de GGD behoren algemene gezondheidszorg (controle van keukens van verzorgings- en verpleeghuizen en reizigersvaccinaties), jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen (logopedie, preventief geneeskundig onderzoek, hygiëne- en veiligheidsbeoordeling van kinderdagverblijven en scholen), epidemiologisch onderzoek (bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker en borstkanker) en voorlichting. Vanaf 2001 worden ook de volgende niet-klassieke taken van GGD'en meegenomen: ambulancedienst (inclusief centrale meldkamer) en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).

Statistische eenheid

Bedrijven met hoofdactiviteit GGD in SBI-klasse 86923, aangevuld met bedrijven uit andere SBI-klassen met nevenactiviteit GGD.

Aanvang onderzoek

1985

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Cijfers over het meest recente verslagjaar komen als voorlopige cijfers in de StatLine-tabel. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Tot verslagjaar 2002: CBS-enquête onder GGD’en. Daarna: gebruik van benchmarkonderzoek door GGD-Nederland onder alle GGD’en van Nederland. In het benchmarkonderzoek zijn vragen uit de voormalige CBS-enquête toegevoegd.

Waarnemingsmethode

Enquête onder de GGD’en. Tot verslagjaar 2002: schriftelijk. Daarna: elektronisch met behulp van een Excel-toepassing.

Berichtgevers

Bedrijven met hoofdactiviteit GGD in SBI-klasse 86923, aangevuld met bedrijven uit andere SBI-klassen met nevenactiviteit GGD. De gegevens over individuele GGD’en worden vanaf verslagjaar 2002 aangeleverd via GGD-Nederland.

Steekproefomvang

Geen steekproef, maar gehele populatie (alle GGD’en).

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden door GGD-Nederland in samenwerking met het CBS beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Partiële nonrespons (als een aantal gegevens niet zijn aangeleverd door het bedrijf) en foutieve respons wordt geïmputeerd, ofwel de ontbrekende gegevens worden ingeschat. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van (bewerkte) data van dezelfde berichtgever uit eerdere verslagperiodes, als van (bewerkte) data van vergelijkbare berichtgevers uit de lopende verslagperiode.

Weging

De volledige nonrespons (als de gehele opgave van het bedrijf ontbreekt) wordt ingevuld door de ontbrekende gegevens van de GGD’en op het niveau van het individuele bedrijf bij te schatten (of te imputeren).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de resultaten zijn gebaseerd op een deel van de populatie, moet met een onbetrouwbaarheidsmarge rekening worden gehouden. De absolute aantallen (met uitzondering van het aantal instellingen) in de tabel zijn daarom afgerond op tientallen en de bedragen op honderdduizendtallen.
Wat betreft de subposten van 'Totaal arbeidskosten' moet rekening worden gehouden met een extra onnauwkeurigheid door een relatief hoge partiële non-respons.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2001 worden ook de volgende niet-klassieke taken van GGD'en meegenomen: ambulancedienst (inclusief centrale post) en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Daardoor zijn de cijfers van na 2001 niet te vergelijken met de cijfers van voor 2001.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen worden de volgende controles uitgevoerd:

  1. tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  2. kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen).