Gemeentelijk afval; uitgaven en inkomsten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de uitgaven en inkomsten van alle reinigingsactiviteiten die Nederlandse gemeenten verrichten, inclusief de inzameling, afvoer en verwerking van afval door derden.

Doelpopulatie

Gemeenten. Er zijn gegevens over de kosten van de afvalinzameling per uitgevoerde activiteit, de inkomsten uit afvalverwijdering en de investeringen. De uitkomsten worden gepresenteerd als landelijk cijfer en uitgesplitst naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid van de gemeenten.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1980. De huidige tijdreeks loopt vanaf 1993.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve uitkomsten worden gepubliceerd anderhalf jaar na het verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Tot en met 2003 zijn de gegevens verkregen via een schriftelijke enquête onder gemeenten, uit analyse van financiële jaarverslagen en via elektronische aanlevering van financiële gegevens door de gemeenten. Ook zijn aanvullende gegevens gebruikt van gemeenschappelijke regelingen, afvalsturingsorganisaties, en particuliere afvalinzamelaars en -verwerkers.
Omdat de financiële jaarverslagen steeds minder gedetailleerde gegevens bevatten is vanaf 2005 gekozen voor een andere aanpak. Bij afvalverwerkers, inzamelaars, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke is informatie over tarieven ingewonnen. Ook zijn op basis van historische gegevens tarieven bepaald. De statistiek Gemeentelijk afval, hoeveelheden verschaft informatie over de hoeveelheid ingezamelde afvalstoffen en de verwerking daarvan. Op basis van de gegevens over de hoeveelheden gemeentelijk afval en de tarieven zijn de kosten van de inzameling en de verwerking van gemeentelijk afval berekend. Hierbij is nog wel gebruik gemaakt van gegevens over de totale kosten zoals die vermeld staan in de financiële jaarverslagen van gemeenten.

Waarnemingsmethode

Zie bij ‘soort onderzoek’.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Circa 30 procent van alle Nederlandse gemeenten. Deze steekproef omvat zowel de gegevensanalyse via jaarverslagen alsook de opgestuurde vragenlijst naar circa 40 gemeenten.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden gecontroleerd op basis van kentallen. Daarnaast worden de kosten ook gerelateerd aan de ingezamelde hoeveelheden afval (statistiek Gemeentelijk afval: hoeveelheden).

Weging

Er wordt bijgeschat op basis van het aantal inwoners, gestratificeerd naar stedelijkheidsklasse.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de steekproefomvang circa 30 procent is, wordt voor een groot aantal gemeenten bijgeschat. Omdat de gebruikte jaarverslagen niet altijd alle benodigde gegevens vermelden moet soms een inschatting worden gemaakt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Omdat het vragenformulier een aantal maal is aangepast zijn niet alle gegevens voor alle jaren beschikbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door het CBS worden de gebruikelijke controles uitgevoerd op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of
onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.