Gebieden in Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Domeinbeschrijving

De tabel Gebieden in Nederland lokaliseert gemeenten naar diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied (gebiedsindelingen). Met deze informatie kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook de cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.

De tabel is opgebouwd uit:

• Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken. Niet bij alle landelijk dekkende indelingen is de gemeente leidend;
• Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken;
• Gebieden op basis van categorisering. Gemeenten die zijn ingedeeld naar stedelijkheid en op basis van inwonertal naar gemeentegrootte.

Aanvang onderzoek

De eerste tabel betreft de indelingen van 1996.

Frequentie

Jaarlijks verschijnt een nieuw tabel.

Publicatiestrategie

Elk jaar in maart verschijnt een volgende jaargang. Aan het eind van het jaar worden de cijfers definitief vastgesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd

Bronnen

Alle indelingen worden in overleg met de eigenaren, dan wel de belangrijkste gebruikers van de indelingen vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, ministeries, UWV en de rechtelijke macht.
Binnen het CBS worden naar de diverse indelingen statistieken samengesteld.  Welke gegevens dit zijn, hangt onder meer van het thema af. Gezondheidsgerelateerde gegevens worden bijvoorbeeld per GGD-regio gegeven en niet naar landbouwgebied. Een overzicht van de onderwerpen met gegevens per regio bevindt zich hier.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Per jaargang wordt een aparte tabel gemaakt. Er is geen tabel waarin indelingen volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Revisies

De tabel heeft jaarlijks dezelfde vorm. Veranderingen in regionale indelingen zijn niet volgtijdelijk, maar per jaar in een aparte tabel weergegeven. Veranderingen tussen tabellen zijn bijvoorbeeld het gevolg van gemeentelijke herindelingen. Door gemeentelijke herindelingen zijn in verschillende jaren ook bovengemeentelijke indelingen gewijzigd, zoals de COROP-indeling, maar ook stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties.