Fruitbomen naar plantdichtheid en leeftijd

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het beschrijven van de ontwikkeling in de arealen appels en peren per ras naar plantdichtheids- en leeftijdscategorie.

Doelpopulatie

De populatie bestaat uit telers van appels en peren en wordt bepaald met behulp van de uitkomsten van de jaarlijkse landbouwtelling.

Statistische eenheid

Het areaal appels of peren van een bepaald ras of groep rassen per plandichtheidsklasse of leeftijdsklasse.

Aanvang onderzoek

1997

Frequentie

Vijfjaarlijks

Publicatiestrategie

Zodra de enquêteresultaten besproken zijn in een panel van experts worden deze op StatLine geplaatst. In oktober verschijnen de voorlopige cijfers over de voorgaande periode en krijgen de cijfers van de voorgaande periode een definitieve status.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Waarnemingsmethode

In het voorjaar wordt met de jaarlijkse landbouwtelling de totale teeltoppervlakte aan appel- en/of perenbomen in Nederland waargenomen. Elk najaar houdt het CBS het steekproefonderzoek 'Oogstraming appels en peren' om per fruitteeltregio de totale teeltoppervlakte appels en peren uit te splitsen naar ras. Met dit onderzoek wordt ook de jaarlijkse appel- en perenoogst vastgesteld. Eens in de vijf jaar wordt de enquête uitgebreid met vragen over het aantal bomen en de leeftijd van de bomen.
De dataverzameling gebeurt met elektronische en schriftelijke enquêtes. De steekproef omvat circa duizend agrarische bedrijven. Dit komt overeen met ongeveer de helft van het aantal agrarische bedrijven met appel- en/of perenteelt in Nederland. Ophoging van de enquêtegegevens gebeurt op basis van totalen uit de landbouwtelling.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn agrarische bedrijven met teelt van appels of peren.

Steekproefomvang

Zie waarnemingsmethode.

Controle- en correctiemethoden

De enquêtegegevens worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Voor het doorvoeren van de nodige correcties is er een dataverwerkingssysteem gebouwd. Met dit systeem worden foutieve opgaven en onwaarschijnlijkheden automatisch opgespoord.
De opgehoogde enquêtegegevens worden vergeleken met soortgelijke gegevens, die verzameld zijn door een panel van experts. Naast statistici van het CBS zitten hierin vertegenwoordigers van het Productschap Tuinbouw  (PT), de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV). Zo nodig worden de oorspronkelijke enquêteresultaten iets bijgesteld.

Weging

niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Hiervoor kan de volgende vuistregel gebruikt worden. Hoe kleiner het teeltoppervlak van een appel- en of peerras, hoe groter de relatieve fout. Zo is de relatieve fout maximaal 5 procent voor appel- en peerrassen met  een groot oppervlak (> 1000 ha) en kan het oplopen tot zo'n 20 procent bij de rassen met een klein oppervlak.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

zie Controle- en correctiemethoden.