Financiën Waterschappen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistieken over de financiën van waterschappen geven een kwantitatieve beschrijving van de baten en lasten, de opbrengsten en tarieven uit heffingen en de balansstanden van de waterschappen op basis van de administratieve gegevens. Dit betekent dat de definities en de indelingen in deze statistieken aansluiten op de administratie van de waterschappen.

Doelpopulatie

Alle waterschappen.

Statistische eenheid

Waterschappen.

Aanvang onderzoek

Administratieve jaarrekeningcijfers vanaf 1936
Balansen uit de jaarrekeningen vanaf 2005
Begrote opbrengsten waterschapsheffingen vanaf 2009
Tarieven waterschapsheffingen vanaf 2009

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gegevens uit de waterschapsbegrotingen worden in het eerste kwartaal van het verslagjaar geplaatst.
De balansgegevens en administratieve uitkomsten uit de jaarrekeningen worden in het derde of vierde kwartaal na afloop van de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van alle waterschappen.

Waarnemingsmethode

Met ingang van het verslagjaar 2004 sturen de waterschappen hun gegevens elektronisch in voor de kwartaal- en jaarleveringen. Voor de begrotingen sturen de waterschappen een vragenlijst in voor de Unie van Waterschappen. CBS maakt gebruik van deze vragenlijst voor de begrotingsstatistiek.
De gebruikte indelingen naar functies en/of balansposten zijn voorgeschreven in de regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVw) d.d. 2 december 2008. Het BBVw bevat de regelgeving voor de jaarlijkse begrotings- en rekeningsstukken voor de waterschappen.

Berichtgevers

Alle waterschappen, met uitzondering van het waterschap Blija Buitendijks (een waterschap van circa 100 hectare zonder inwoners).

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Op de door waterschappen verstrekte gegevens past het CBS kwaliteitstoetsen toe. Hierbij wordt gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en volgtijdelijkheid. Waar nodig wordt in overleg met de waterschappen de aangeleverde gegevens aangepast. Indien naar het oordeel van het CBS de gegevens, al dan niet na corrigeren, van onvoldoende kwaliteit zijn, worden deze niet op individueel waterschapsniveau gepubliceerd.

Weging

Waterschappen die geen of kwalitatief onvoldoende gegevens hebben ingestuurd worden benaderd om aanvullende gegevens te verstrekken. Als dit niet mogelijk is, raamt het CBS de ontbrekende gegevens bij.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De respons ligt normaal gesproken op 100%.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Goed.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is een integrale waarneming van de waterschappen.