Financiën provincies

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistieken over de financiën van provincies geven een kwantitatieve beschrijving van de baten en lasten naar taakvelden (vanaf 2017 zijn de functies vervangen door taakvelden = beleidsterreinen), de opbrengsten uit heffingen en de balansstanden van de provincies op basis van de administratieve gegevens. Dit betekent dat de definities en de indelingen in deze statistieken aansluiten op die in de provinciale administraties.

Doelpopulatie

Alle provincies.

Statistische eenheid

Provincie.

Aanvang onderzoek

Begrotingen heffingen vanaf 1995
Begrotingen functies 2005-2016
Rekeningen balansen vanaf 2004
Rekeningen functies 1998-2016
Begrotingen taakvelden vanaf 2017
Rekening taakvelden vanaf 2017

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gegevens uit de provinciebegrotingen worden in het eerste kwartaal van het verslagjaar geplaatst.
De balansgegevens uit de jaarrekeningen worden in het vierde kwartaal na afloop van de verslagperiode geplaatst; de functionele (vanaf begrotingsjaar 2017 taakvelden) gegevens uit de jaarrekeningen worden eveneens in het vierde kwartaal na afloop van de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van alle provincies

Waarnemingsmethode

Met ingang van het verslagjaar 2004 sturen de provincies hun gegevens elektronisch in. De gebruikte indelingen zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) van 17 januari 2003. Het BBV bevat de regelgeving voor de jaarlijkse begrotings- en rekeningsstukken voor o.a. de provincies.
Tot-en-met begrotingsjaar 2016 is de indeling naar functies en/of balansposten voorgeschreven. Vanaf begrotingsjaar 2017 is de functionele indeling vervangen voor de indeling naar taakvelden en balansposten zoals is aangekondigd in de Staatscourant van 18 april 2016.

Berichtgevers

Alle provincies

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Op de door provincies verstrekte gegevens past CBS kwaliteitstoetsen toe. Hierbij wordt gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en volgtijdelijkheid. Waarnodig worden in overleg met de provincie de aangeleverde gegevens aangepast.

Weging

N.v.t. De provincies die geen of kwalitatief onvoldoende gegevens hebben ingestuurd worden benaderd om aanvullende gegevens te verstrekken.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De respons ligt normaal gesproken op 100%.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de balansposten is over gehele periode goed. Ook na de wijziging per begrotingsjaar 2017 zijn de balansposten goed vergelijkbaar.
De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de beleidsterreinen is over de periode goed (2005-2016) goed. Dit betreft de functionele indeling. Per 2017 is de indeling naar taakvelden ingevoerd met de komst van het vernieuwde BBV. De functionele indeling en de indeling naar taakvelden zijn niet direct goed vergelijkbaar.
In het nieuwe informatievoorschrift is een ‘Was-wordt-lijst’ opgenomen voor de schakeling van functies naar taakvelden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is een integrale waarneming van de provincies.