Financiën gemeenschappelijke regelingen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistieken over de financiën van gemeenschappelijke regelingen (GR’s) geven een kwantitatieve beschrijving van de baten en lasten naar beleidsterreinen (functies/taakvelden) en de balansstanden van de GR’s op basis van de administratieve gegevens uit de jaarrekeningen. De definities en de indelingen in deze statistieken sluiten aan op de administraties van de gemeenschappelijke regelingen. In 2018 zijn de comptabiliteitsvoorschriften voor de gemeenschappelijke regelingen fors gewijzigd. De tabellen zijn vanaf verslagjaar 2018 opnieuw opgezet, de tabellen met uitkomsten van voor 2018 zijn terug te vinden onder het thema Archief.

Doelpopulatie

Alle circa 400 gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de Wet Gemeenschappelijke Regeling en een eigen zelfstandige jaarrekening opstellen.

Statistische eenheid

Gemeenschappelijke regeling.

Aanvang onderzoek

2005.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Gegevens worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

Alle circa 400 GR’s sturen hun jaarrekeningen (boekwerken) digitaal in. De in de gegevensleveringen aan het CBS gebruikte indelingen naar functies (tot 2018), taakvelden (vanaf 2018) en balansposten zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 17 januari 2003.
Het BBV bevat de regelgeving voor de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken voor o.a. de gemeenten. Deze informatie voor derden (Iv3) is verplicht volgens het BBV met ingang van verslagjaar 2004. In artikel 71 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden van 18 april 2016 staat de gegevenslevering aan het CBS beschreven.
Voor de Iv3-rapportages sturen de ruim 100 grootste GR’s een zogeheten Iv3-matrix naar het CBS.

Berichtgevers

Gemeenschappelijke regelingen.

Steekproefomvang

Van de ruim 400 bij CBS bekende GR’s worden de circa 100 grootste jaarlijks waargenomen met behulp van de Iv3-rapportage. Voor de overige GR’s worden functionele/taakveld- en balansgegevens bijgeraamd, mede op basis van data verzameld uit aangeleverde jaarrekeningen van deze GR’s.

Controle- en correctiemethoden

Op de door GR’s verstrekte gegevens past CBS kwaliteitstoetsen toe. Hierbij wordt gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en volgtijdelijkheid. Zo nodig worden de aangeleverde gegevens aangepast.

Weging

GR’s die geen of kwalitatief onvoldoende gegevens hebben ingestuurd of die buiten de steekproef vallen, worden bijgeraamd om te komen tot ramingen voor de totale populatie. De bijraming is onder meer gebaseerd op aanvullende gegevens van kleinere GR’s, gegevens van voorgaande jaren, jaarrekeningen of jaarverslagen van de GR’s en aanvullende externe informatie (bijv. de Brede doeluitkering verkeer en vervoer, bijdragen van gemeenten).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Van de statistische uitkomsten per functie/taakveld of balanspost komt bijna 80% uit directe waarneming. De overige 20% wordt bijgeraamd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Redelijk. Door wijziging van de comptabiliteitsvoorschriften of overheveling van overheidstaken naar GR’s kan de indeling en rubricering van de beleidsterreinen (functies) wijzigen. Hierdoor kan de volgtijdige vergelijkbaarheid van bepaalde functies slecht zijn.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is dat een gemeenschappelijke regeling een Iv3-rapportage moet aanleveren indien het totaal aan baten of lasten op de exploitatierekening groter is dan een grenswaarde. Voor de waarneming vanaf het verslagjaar 2008 geldt een grenswaarde van 20 miljoen euro.