Faillissementsontslag

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de aantallen werknemers die ontslagen worden naar aanleiding van een faillissement en in de achtergrondkenmerken van deze werknemers en hun beëindigde banen.

Doelpopulatie

Werknemers, behoudens directeuren-grootaandeelhouders, die ontslagen zijn als gevolg van een faillissement van een instelling of bedrijf in Nederland.

Statistische eenheid

Werknemer.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek behelst gegevens vanaf verslagjaar 2015.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De publicatie is onregelmatig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integratie van verschillende gegevens uit administratieve bronnen.

Bronnen

Gegevens over bedrijven waarover faillissement is uitgesproken zijn afkomstig van de Nederlandse Rechtbanken. Bedrijfsgegevens en gegevens over banen zijn afkomstig uit de Polisadministratie van de Belastingdienst en het UWV. Gegevens over betalingen door het UWV in verband met betalingsonmacht van de werkgever (de loongarantieregeling) zijn eveneens afkomstig uit de Polisadministratie. Tot slot wordt gebruik gemaakt van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS.

Aantal waarnemingen

Het aantal waarnemingen hang sterk samen met de conjunctuur.

Controle- en correctiemethoden

Faillissementsontslag wordt niet direct waargenomen maar wordt indirect afgeleid door bronnen te combineren. Eerst wordt vastgesteld welke werknemers in dienst waren bij bedrijven of instellingen die failliet zijn gegaan. Van deze werknemers wordt vastgesteld of het dienstverband is beëindigd rondom de uitspraak van het faillissement, wat het type dienstverband was en of de werknemer een beroep heeft gedaan op de loongarantieregeling in verband met betalingsonmacht van de werkgever. Tot slot worden de werknemers geselecteerd waarvan zeer aannemelijk is dat zij als gevolg van een faillissement door de curator zijn ontslagen.

Weging

Niet van toepassing. 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Steekproeffout
N.v.t.
Vertekening door onder- of overdekking
In dit onderzoek wordt faillissementsontslag indirect geïdentificeerd. Het is niet uit te sluiten dat in een klein aantal gevallen baanbeëindigingen worden gemist (onderdekking) dan wel ten onrechte tot faillissementsontslag worden gerekend (overdekking).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De jaargangen zijn volgtijdelijk goed vergelijkbaar. Er zijn geen noemenswaardige methodebreuken of breuken in de bronnen opgetreden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De nauwkeurigheid van de uitkomsten wordt gemaximaliseerd door de gegevens uit verschillende bronnen optimaal te combineren.