Faillissementen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een statistische beschrijving van het aantal door rechtbanken in Nederland uitgesproken faillissementen.

Doelpopulatie

Betreft alle juridische eenheden, te weten: rechtspersonen en natuurlijke personen. Onder rechtspersonen zijn bedrijven en instellingen begrepen, met name: besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen en buitenlandse rechtspersonen. Particulieren met en zonder eenmanszaak vormen onderdeel van de categorie natuurlijke personen.

Statistische eenheid

Failliet verklaarde juridische eenheden.

Aanvang onderzoek

Januari 1993

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden maandelijks gepubliceerd, circa twee weken na afloop van de verslagperiode. De uitkomsten hebben gedurende twee maanden een voorlopig karakter alvorens deze definitief worden verklaard. Als gevolg van nagekomen informatie worden de voorlopige uitkomsten zonodig bijgesteld. Doorgaans betreffen deze bijstellingen van eerder gepubliceerde, voorlopige cijfers slechts enkele faillissementen per maand.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Dagelijkse, elektronische aanlevering door de Nederlandse rechtbanken.

Berichtgevers

De Nederlandse rechtbanken fungeren als dataleverancier. Elk door een rechtbank in Nederland uitgesproken faillissement wordt openbaar gemaakt. Een overzicht van de uitgesproken faillissementen wordt dagelijks elektronisch ter beschikking gesteld aan het CBS en andere geïnteresseerde partijen.

Steekproefomvang

Niet van toepassing; betreft integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van de rechtbanken worden gecontroleerd op volledigheid en waar mogelijk gecategoriseerd naar bedrijfsactiviteiten volgen de Standaard Bedrijfsindeling.

Weging

Niet van toepassing. Bij het sommeren van het aantal uitgesproken faillissementen wordt geen wegingsvariabele gebruikt.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het aantal gepubliceerde faillissementen is in overeenstemming met het aantal door de rechtbanken uitgesproken faillissementen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de Nederlandse rechtbanken in die maand. Hierdoor kan het aantal van maand tot maand sterk fluctueren.
De voor dit effect gecorrigeerde reeks uitkomsten, is in een afzonderlijke publicatie opgenomen met als titel “Uitgesproken faillissementen; kerncijfers, zittingsdag gecorrigeerd”.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Niet van toepassing.