Exportindicatoren

Wat behelst het onderzoek

Doel

De exportindicator geeft aan in hoeverre de stemming over de uitvoer van goederen en diensten onder de ondernemers in de verwerkende industrie, groothandel en de dienstensector exclusief de handel positief dan wel negatief is. De ondernemers baseren hun optimisme of pessimisme op feitelijke exportgegevens in hun bedrijf.

Doelpopulatie

Bedrijfsleven in de industrie, de groothandel en de dienstverlening

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen

Aanvang onderzoek

4e kwartaal 2008

Frequentie

Per kwartaal

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd via de CBS-website in een StatLine tabel.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De informatie die wordt gebruikt voor de Exportindicatoren is afkomstig uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Bij elkaar liggen zes indicatoren ten grondslag aan de exportindicator. Voor de indicator buitenlandse omzet zijn de ontwikkelingen en verwachtingen ongewogen gemiddeld tot één oordeelsindicator. Ook de indicatoren concurrentiepositie op de EU-markt en concurrentiepositie op niet EU-markten zijn gecombineerd tot één oordeelsindicator, waarmee het totaal aantal indicatoren gereduceerd is tot vier. Het ongewogen rekenkundige gemiddelde van deze vier oordelen is na correctie voor seizoeninvloeden de uitkomst van de exportindicator.

Waarnemingsmethode

Er vindt geen afzonderlijke waarneming plaats voor de exportindicatoren; de beschikbare resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) vormen de basis.

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen

Steekproefomvang

De steekproef van de bronstatistiek: het CBS verstuurt ongeveer 7500 enquêtes, waarvan er ongeveer 6000 worden ingevuld.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat).

Weging

Er vindt geen weging plaats, de exportindicatoren worden direct berekend op basis van beschikbare saldi van de exportvariabelen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten betreffen opinies of oordelen van ondernemers over exportvariabelen (orderontvangsten, omzet, concurrentiepositie en orderpositie). De ondernemers baseren hun meningen uitmondend in percentages optimisten min pessimisten over de gang van zaken met betrekking tot de uitvoer in hun bedrijf.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De methode bij de statistische verwerking van de gegevens binnen de bronstatistiek is erop gericht om de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt bij de bronstatistiek gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.