Enquête Bezoldiging Overheidspersoneel

Wat behelst het onderzoek

Doel

De omvang en samenstelling van de populatie werknemers van zes overheidssectoren in kaart brengen. Dit zijn de gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, academische ziekenhuizen en de politie. Vanaf 2002 verzorgt het Ministerie van Binnenlandse Zaken de overheidssector politie zelf.

Doelpopulatie

Alle ambtenaren die voor de betreffende overheidssectoren werken.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

1997

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers, circa acht maanden na het verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van circa 285 duizend werknemers.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering van gemeenten en instellingen en rechtstreekse elektronische gegevensverzameling uit loon- en salarisadministraties. Desnoods wordt data telefonisch binnengehaald.

Berichtgevers

Gemeenten en instellingen met ambtenaren in dienst die vallen onder de bovengenoemde overheidssectoren.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Werknemers die niet onder de Ambtenarenwet vallen, worden verwijderd. Er wordt ook gekeken naar uitbijters: werknemers met een te laag of te hoog contractloon worden verwijderd.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Er wordt echter niet gecorrigeerd voor tussentijdse veranderingen in bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld outsourcing, waardoor een werknemer hetzelfde werk kan blijven doen maar niet langer onder de Ambtenarenwet valt.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op uitbijters wat betreft loonhoogte.