Emissies naar water vanuit de industrie

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de directe en indirecte emissies van milieubelastende stoffen (stikstof en fosfor, zware metalen, organische microverontreinigingen, overige stoffen) uit de industrie (SBI 15-37).

Doelpopulatie

Bedrijven in de industrie met 1 of meer werknemers. De gegevens worden gepresenteerd naar verontreinigende stof, type emissie (direct, indirect) en bedrijfstak.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheid.

Aanvang onderzoek

Er zijn gegevens voor 1990, 1995 en 2000. Vanaf 2003 zijn er gegevens voor alle jaren.

Frequentie

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers worden ongeveer achttien maanden na het verslagjaar gepubliceerd in de StatLine-tabel ‘Emissies naar water vanuit de industrie, per activiteit volgens de SBI'93’. Verder worden de uitkomsten gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving. Geregionaliseerde cijfers, o.a. per waterbeheerder en per stroomgebied komen later in het najaar beschikbaar via de publiekswebsite van de Emissieregistratie.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Berekening op basis van door de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen  RIZA) verzamelde gegevens over individuele emissies.

Waarnemingsmethode

De waarneming van industriële emissies naar water gebeurt in het kader van de Emissieregistratie. Naast het CBS participeren in dit samenwerkingsverband de volgende instituten: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Landbouw-Economisch Instituut (LEI) en Alterra (beide onderdelen van Wageningen Universiteit en Researchcentrum), Rijkswaterstaat-Waterdienst (voorheen RIZA), SenterNovem en TNO.
De Waterdienst van Rijkswaterstaat verzamelt de individueel geregistreerde emissies van circa 700 industriële bedrijven. Een bestand met deze gegevens wordt na vaststelling in de Emissieregistratie aan het CBS verstrekt. Voor circa 30 industriële activiteiten schat het CBS de emissies van de niet waargenomen bedrijven bij.

Berichtgevers

De Waterdienst verzamelt gegevens over de individueel geregistreerde emissies van circa 700 industriële bedrijven via de elektronische milieujaarverslagen van deze bedrijven en via een enquête onder de regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Steekproefomvang

Circa 700 industriële bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Voor circa 30 bedrijfstakken hoogt het CBS de individueel geregistreerde emissiegegevens op naar een totaal per bedrijfstak met behulp van productiegegevens en/of gegevens over werknemers uit de productiestatistieken van het CBS. Enkele uitzonderingen zijn:
- Voor alle industriële activiteiten wordt door de Waterdienst een collectieve schatting gemaakt van de emissies die ontstaan door corrosie van roestvast stalen procesinstallaties en gebouwdelen.
- De emissies van scheepswerven worden separaat door de Waterdienst bijgeschat.
- Omdat in de textielindustrie en metalectro industrie veel kleinere bedrijven en veel verschillende processen voorkomen, gebeurt de ophoging voor een aantal zware metalen, CZV en N-Kjeldahl met gemiddelde emissiefactoren per stof.
- Voor de bijschatting van de emissies in 1990 is een afwijkende methodiek gebruikt.
Meer informatie over deze berekeningen geeft het factsheet ‘Bijschatting van de emissies naar water vanuit de industrie’.

Weging

Zie controle- en correctiemethoden.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Door het grote aantal meetpunten en het gebruik van betrouwbare gegevens voor de ophoging is de nauwkeurigheid in het algemeen hoog.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De volgtijdelijke vergelijkbaarheid is goed omdat de systematiek van de berekeningen voor alle jaren dezelfde is.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de gegevens. De vaststelling van de emissies vindt plaats binnen het samenwerkingsverband van de Emissieregistratie.