Echtscheidingsprocedures

Doel

Het doel van de statistiek echtscheidingsprocedures is het verschaffen van informatie over afgedane echtscheidingszaken bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn gegevens over de aard van het verzoek, de betrokken personen (partners en minderjarige kinderen), de huwelijksduur tot het moment van de beschikking en de doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Daarnaast is er informatie over beslissingen in nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld eventuele alimentatie voor de partner en/of kind(eren), toewijzing van de voormalige gezamenlijk gebruikte woning, toewijzing van het ouderlijk gezag en de vastgestelde omgangsregeling).

Doelpopulatie

Alle beëindigde echtscheidingsprocedures bij de rechtbanken

Berichtgevers

Rechtbanken

Waarnemingsmethode

De statistiek Echtscheidingsprocedures is gebaseerd op een schriftelijke enquête bij de rechtbanken. Tot het begin van de jaren negentig vond jaarlijks een integrale waarneming plaats van alle echtscheidingsprocedures die gedurende het jaar werden ingediend, behandeld en afgedaan. Sinds 1993 is de verzameling van de basisgegevens van deze statistiek vereenvoudigd en in omvang beperkt. Op basis van een beknopte vragenlijst verzamelt het CBS bij de rechtbanken de geanonimiseerde dossiergegevens van alle echtscheidingsprocedures waarin de rechtbanken in de maand oktober een eindbeslissing hebben genomen. De uitkomsten (de procentuele verdelingen en de gemiddelden) van de maand oktober worden representatief geacht voor het hele jaar. De uitkomsten worden vervolgens opgehoogd naar het totaal aantal beëindigde echtscheidingsprocedures in het desbetreffende jaar, afkomstig uit de statistiek Burgerlijke rechtszaken. Deze statistiek levert jaarlijks het totaal aantal beëindigde echtscheidingsprocedures.

NB. De daling van het aantal echtscheidingsprocedures sinds 2001 is voor een groot gedeelte veroorzaakt door de toename van het aantal zogenoemde "flitsscheidingen". Bij een flitsscheiding wordt het huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens wordt dit geregistreerd partnerschap ontbonden zonder tussenkomst van de rechter. Aangezien flitsscheidingen niet door de rechter worden uitgesproken zijn flitsscheidingen niet in de statistiek Echtscheidingsprocedures opgenomen. Sinds 1 maart 2009 is de flitsscheiding overigens niet langer meer mogelijk.

Frequentie

Tweejaarlijks (vanaf 1997, daarvoor jaarlijks)

Soort onderzoek

Enquête (alle afdoeningen in de maand oktober bij alle 19 rechtbanken)

Verslagperiode

Kalenderjaar (oneven jaren)

Entiteit

Afgedane echtscheidingsprocedures