Doorstroming Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek geeft inzicht in de doorstroming op de woningmarkt. In het onderzoek zijn alleen verhuizingen naar zelfstandige, lege woningen opgenomen.  Bij de woningen is onderscheid gemaakt naar eigendom van de betrokken woning en de vorige woning. Bij de huishoudens die de woningen betrokken, is onderscheid gemaakt tussen startende en doorstromende huishoudens. De  achterliggende aanname is dat startende en doorstromende huishoudens vaak een andere positie hebben op de woningmarkt en deels ook andere woonvoorkeuren. De mogelijkheden en wens om in te stromen in een koopwoning, huurwoning van een woningcorporatie of een huurwoning van een overige verhuurder zal mede afhangen van een aantal kenmerken van het huishouden (zoals het inkomen).

Doelpopulatie

De door particuliere huishoudens betrokken lege woningen in één jaar in Nederland.

Statistische eenheid

Betrokken, lege woningen.

Aanvang onderzoek

Verslagjaar 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.
Voor dit onderzoek is een aantal registerbestanden gecombineerd. De belangrijkste zijn: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), Woningregister (WRG), WOZ-register en de Inkomensstatistiek van huishoudens.

Waarnemingsmethode

Voornamelijk registraties (GBA, WRG, WOZ en Inkomensregistraties).

Berichtgevers

Belangrijkste berichtgevers: Gemeenten (WRG, WOZ  en GBA), Belastingdienst en Dienst Uitvoering Onderwijs (inkomensgegevens huishoudens).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden gecontroleerd op basis van interne consistentie en volledigheid.
Het huishoudensinkomen kan betrekking hebben op een andere huishoudensamenstelling dan die vlak na de verhuizing. Het CBS bepaalt het huishoudensinkomen alleen voor de huishoudens op 31 december. Tussen de verhuisdatum en 31 december kan de huishoudensamenstelling nog veranderen. Als de kernpersoon op de verhuisdatum geen lid meer is van het huishouden op 31 december, is voor het huishoudensinkomen 'onbekend' ingevuld.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De registraties zijn voor andere doeleinden opgezet dan statistische analyses. Hierdoor sluiten de registraties niet altijd op elkaar aan. Dit kan leiden tot niet-koppelingen tussen bestanden of miskoppelingen. In dit onderzoek vormen de lege, betrokken woningen de basis voor de koppeling.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Trendbreuk

Het Woningregister wordt vanaf 2012 vervangen door de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).Dit zal gevolgen hebben voor dit onderzoek. Vanaf verslagjaar 2012 zullen deze cijfers niet meer op basis van het Woningregister kunnen worden gemaakt en zal gebruik worden gemaakt van de BAG. Omdat de definitie van een woning hiermee ook wordt aangepast, zal dit gaan leiden tot een trendbreuk vanaf verslagjaar 2012.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.