Doorlooptijd gereedgemelde woningen

Doel

De statistiek Doorlooptijden gereedgemelde woningen verschaft inzicht in de doorlooptijd van gereedgemelde woningen naar projectgrootte.

Doelpopulatie

Gereedgemelde woningen met een omgevingsvergunning met activiteit Bouwen voor nieuwbouw.

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

2012.

Frequentie

Jaar.

Publicatiestrategie

De definitieve gegevens worden 4 tot 5 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.

Soort onderzoek

Integrale registratie.

Waarnemingsmethode

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG), die elektronisch geleverd wordt door het Kadaster (beheerder). Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Niet van toepassing.

Weging

Niet van toepassing.

Nauwkeurigheid

Het CBS voert geen controle uit op volledigheid van de BAG; deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het CBS maakt geen schatting van onvolledige gegevens en voert geen controle uit op non-respons. Controle wordt uitgevoerd door het Kadaster en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (driejaarlijkse audit).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Vergelijkbaarheid andere statistieken

Door de overstap naar een andere bron en andere methodologische keuzes kan er een trendbreuk ontstaan met de cijfers uit de tabellen Gereedgekomen woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, 1995-2011; en Gereedgekomen woningen; gemiddelde doorlooptijd, projectgrootte, 1995-2011.

Deze verschillen worden veroorzaakt door:
- andere definitie voor de statistische eenheid woning
- andere waarnemingsmethode. Vanaf 2012 is de BAG de bron; daarvoor werd gebruikgemaakt van enquêtering
- non-responsbij de enquêtes
- achterstand in registratie van bouwvergunningen in de BAG.

Vanwege bovenstaande redenen kan er eveneens geen directe relatie gelegd worden met de volgende statistieken die eveneens over woningen gaan:
- Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm
- Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud, projectgrootte
- Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012
- Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen, kerncijfers 1995-2011
- Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005-2011
- Historie woningbouw.

Daarnaast komt het aantal gereedgemelde woningen in deze statistiek niet overeen met het aantal nieuwbouwwoningen in de tabel Voorraad woningen en niet-woningen, terwijl de bron en de definitie voor woningen gelijk zijn. Het verschil wordt veroorzaakt door een verschil in doelpopulatie. Voor het bepalen van de doorlooptijd van de gereedgemelde woningen moet de omgevingsvergunning bekend zijn. Bij het bepalen van het aantal nieuwbouwwoningen geldt deze regel niet.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.