Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening

Wat houdt het onderzoek in?

Doel

Het meten en publiceren van prijsontwikkelingen van commerciële diensten die zijn geproduceerd door Nederlandse bedrijven en zijn afgezet op de binnenlandse en buitenlandse markt.

Doelpopulatie

Diensten die bedrijven leveren op het gebied van commerciële dienstverlening.
Specifiek betreft het diensten die vallen onder de secties H t/m N van de classificatie van producten naar activiteit (CPA_2.1 versie). De CPA 2.1 geïntroduceerd in 2015 is een door de Europese Unie opgestelde classificatie.

Statistische eenheid

Commerciële diensten.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is het vierde kwartaal van 2002. De startperiode verschilt echter per soort activiteit (CPA-code). Vanaf het eerste kwartaal van 2006 wordt ook een geaggregeerde index van alle soorten activiteiten gepubliceerd.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Publicatiestrategie

Na afloop van ieder kwartaal worden de voorlopige cijfers voor dat kwartaal gepubliceerd. Bij de publicatie van de cijfers voor het daaropvolgende kwartaal worden de definitieve cijfers van het voorgaande kwartaal gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Een enquête onder een representatief panel van bedrijven, aangevuld met overige interne en externe bronnen. Voor de samenstelling van het bedrijvenpanel is een steekproef getrokken uit het Algemeen Bedrijvenregister van het CBS.

Waarnemingsmethoden

De gegevens worden verzameld via online enquêtering. Hierbij worden prijzen op één van twee manieren uitgevraagd: of er wordt een prijs gevraagd voor een specifiek omschreven dienst, of er wordt een specifiek omschreven omzet per eenheid (bijvoorbeeld omzet en gewerkte uren) gevraagd.

Berichtgevers

Gegevens worden verkregen via een vast panel van bedrijven.

Steekproefomvang

Het panel voor deze kwartaalstatistiek bestaat uit circa 2.200 bedrijven en 8.200 diensten.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op de volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Bij onvolledige gegevens of bij twijfels over de plausibiliteit wordt navraag bij de berichtgevers gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt op basis van de overige waarnemingen geschat).

Weging

Voor de wegingsfactoren van de bedrijven in de steekproef worden de omzetten gebruikt die deze bedrijven voor de productiestatistiek of bij de start van de dienstenprijzen statistiek of bij een basisverlegging of bij steekproefonderhoud hebben opgegeven. Voor de berekening van het totale dienstenprijsindexcijfer worden de binnenlandse productiewaarden uit de Nationale Rekeningen gecombineerd met de omzetten uit de productiestatistiek.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met ingang van het eerste kwartaal van 2024 is de indexreferentieperiode gewijzigd van 2015=100 naar 2021=100. Daarbij zijn enkele wijzigingen aangebracht in de groepering van de soorten activiteiten, in lijn met huidige gewichten en internationale classificaties.
Alle reeksen zijn teruggelegd tot de startperiode. Daarbij zijn de berekeningen van 2002 tot en met 2020 uitgevoerd met de oude wegingen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Een kwalitatief goede prijsindex is een betrouwbare en representatieve weergave van de prijsontwikkelingen in de markt. De volgende maatregelen dragen hieraan bij:

  • De opzet en methodologie van het onderzoek hebben Eurostat richtlijnen als uitgangspunt;
  • Er wordt een minimaal responspercentage nagestreefd;
  • Alle respons wordt beoordeeld door analisten op plausibiliteit, interne consistentie en volledigheid. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van berichtgeversverklaringen en overige marktinformatie;
  • De uitkomsten worden gevalideerd door andere medewerkers dan diegene die de cijfers samenstellen;
  • Er wordt een proces gevolgd van voorlopige en definitieve publicatie om ruimte te bieden voor bijstellingen als gevolg van nagekomen respons.