Consumentenprijzen motorbrandstoffen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het wekelijks, maandelijks en per kwartaal publiceren van de pompprijzen van motorbrandstoffen. De prijzen worden weergegeven in euro’s per liter, kilogram of kilowattuur brandstof, per dag, per maand en per kwartaal.

Doelpopulatie

Benzine Euro95, dieselolie, LPG, CNG en elektrisch laden.

Statistische eenheid

Motorbrandstoffen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek naar de pompprijzen is voor het eerst gepubliceerd in 2010 (benzine Euro95, dieselolie en LPG). Sinds 2020 zijn gegevens van CNG en elektrisch laden toegevoegd. Vanaf 1913 zijn gegevens beschikbaar over adviesprijzen van motorbrandstoffen.

Frequentie

De prijzen worden eens per week, eens per maand en eens per kwartaal gepubliceerd.

Publicatiestrategie

De dagelijkse pompprijzen van motorbrandstoffen worden wekelijks gepubliceerd op donderdag. De maandelijkse gemiddelden worden iedere donderdag na afloop van de maand, niet zijnde de eerste twee dagen van de maand, gepubliceerd. De kwartaalgemiddelden worden uiterlijk twee maanden na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Als publicatie onmogelijk is vanwege omstandigheden zoals feestdagen, worden de cijfers op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief, met uitzondering van de cijfers van elektrisch laden en CNG. Hiervan zijn de cijfers van het laatste kwartaal voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De cijfers zijn gebaseerd op een dagelijkse steekproef van de pompprijzen bij een groot deel van de tankstations en laadpalen in Nederland.

Waarnemingsmethode

De cijfers worden gebaseerd op gegevensleveringen van Travelcard BV aan het CBS. Deze leveringen omvatten transacties die klanten van Travelcard BV doen.

Berichtgevers

Travelcard BV.

Steekproefomvang

De geregistreerde transacties vinden plaats bij ca. 3800 tankstations in Nederland en een groot deel van de elektrische laadpalen.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt dan op basis van de overige waarnemingen geschat).

Weging

Om de gemiddelde prijzen te bepalen worden de tankstations per brandstoftype volgens een bepaalde methode ingedeeld. Ook voor elektrisch laden worden verschillende groepen laadvormen onderscheiden. Iedere groep uit deze indeling krijgt een vast gewicht, dat gebaseerd is op verschillende bronnen. De gewichten van de groepen worden jaarlijks aangepast. Deze gewichten weerspiegelen het tankgedrag van consumenten.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de gemiddelde brandstofprijzen wordt gewaarborgd door het grote aantal transacties dat wordt gebruikt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens per brandstoftype zijn door de tijd goed vergelijkbaar. Elk jaar weerspiegelen de prijzen het tankgedrag van consumenten. Het tankgedrag kan van jaar op jaar anders zijn. Hierdoor kunnen verschillen in de prijzen bij een jaarovergang gedeeltelijk veroorzaakt worden door een ander tankgedrag.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig wordt actie genomen om data te verifiëren.