Consumentenprijsindex Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het eens per kwartaal publiceren van de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanschaffen. Deze drie eilanden vormen samen Caribisch Nederland. De prijsontwikkeling wordt weergegeven als een prijsindex: de consumentenprijsindex (CPI).
De jaarmutatie van de CPI is een belangrijke indicator voor de inflatie. De jaarmutatie wordt berekend als de procentuele verandering van de CPI in het verslagkwartaal ten opzichte van een jaar eerder.

Doelpopulatie

Consumptiegoederen en -diensten die worden aangeschaft door huishoudens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Statistische eenheid

Consumptiegoederen en -diensten.

Aanvang onderzoek

2010

Frequentie

Eens per kwartaal

Publicatiestrategie

De cijfers van het laatste kwartaal zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op maandelijkse prijswaarneming bij bedrijven en instellingen die goederen en diensten leveren aan consumenten. De maandelijkse prijswaarneming wordt gebruikt voor het berekenen van gemiddelde prijzen per kwartaal. Op basis van deze gemiddelde prijzen worden de prijsindexcijfers van goederengroepen berekend. De prijsindexcijfers van de goederengroepen worden gewogen geaggregeerd tot de totale consumentenprijsindex.

Waarnemingsmethode

Een deel van de prijzen wordt door interviewers in winkels genoteerd. Daarnaast maakt het CBS gebruik van schriftelijke enquêtes, internetwaarneming en externe registraties.

Berichtgevers

Bedrijven, instellingen, verenigingen en overheden.

Steekproefomvang

Op Bonaire worden van ongeveer 600 verschillende goederen en diensten bij ongeveer 125 berichtgevers prijzen waargenomen. Op Saba en Sint Eustatius worden van ongeveer 350 goederen en diensten bij ongeveer 70 berichtgevers prijzen waargenomen.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt op basis van de overige waarnemingen geschat). Wanneer een vast omschreven product een wijziging ondergaat, wordt een correctie van de prijs toegepast voor eventuele verschillen in kwaliteit tussen de oude en de nieuwe versie van het product.

Weging

Om de prijsontwikkeling te bepalen wordt een pakket van goederen en diensten samengesteld. Elk goed of dienst in dit pakket heeft een gewicht dat aangeeft hoe belangrijk dit is in het consumptiepatroon van de bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het bepalen van de wegingsfactoren van de verschillende goederen en diensten in de CPI is bij aanvang (in 2010) gebruik gemaakt van de consumptieve bestedingen uit het budgetonderzoek van de Nederlandse Antillen van 2004/2005. Vanaf 2014 zijn de wegingen gebaseerd op het budgetonderzoek dat in 2013 heeft plaatsgevonden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In 2018 zijn nieuwe wegingen vastgesteld voor de reeks 2017=100. Hiervoor zijn de gemiddelde consumptieve uitgaven van huishoudens in 2013 omgerekend naar het prijsniveau van 2017. De gewichten zijn per eiland verschillend.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid en representativiteit van de CPI worden gewaarborgd door van een groot en divers aantal producten maandelijks de prijs waar te nemen bij verschillende verkoopkanalen op alle drie de eilanden. De mate van nauwkeurigheid is echter niet te berekenen. De nauwkeurigheid van de prijsontwikkeling per productgroep is in het algemeen minder groot dan de nauwkeurigheid van de prijsontwikkeling van het totale consumptiepakket. De enquêterespons ligt boven de 90 procent.
Onnauwkeurigheid kan op meerdere plaatsen in het productieproces ontstaan:

  • bij de steekproef van de berichtgevers;
  • bij de keuze van de representatieve artikelen en de raming van kwaliteitsverschillen;
  • door fouten tijdens de prijswaarneming;
  • bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
  • door non-respons.

Vergelijkbaarheid in de tijd

De prijsontwikkeling wordt gemeten door, zo veel mogelijk, de prijzen van artikelen in de berekening mee te nemen die in twee opeenvolgende kwartalen bij dezelfde berichtgever zijn waargenomen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig wordt actie ondernomen om data te verifiëren. Als de data akkoord zijn bevonden, vindt de berekening van de prijsindices plaats en worden de uitkomsten gecontroleerd en gevalideerd. De uitkomsten worden gevalideerd door een andere medewerker dan door wie de cijfers zijn samengesteld.