Bruto binnenlands product Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het meten van het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op jaarbasis.

Domeinbeschrijving

Het bbp op Caribisch Nederland wordt opgesteld volgens de internationale richtlijnen van het systeem van Nationale Rekeningen (SNA 2008). Het bbp is een maatstaf voor de in een land door productie beschikbaar gekomen goederen en diensten. Globaal gesproken komt het overeen met het verschil tussen de waarde van de productie en de in het productieproces verbruikte goederen en diensten.

Aanvang onderzoek

De eerste meting van het bbp van Caribisch Nederland heeft plaatsgevonden in 2013 over het verslagjaar 2012.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De eerste en doorgaans definitieve resultaten komen binnen 24 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Bij de samenstelling van het bbp wordt gebruik gemaakt van een aantal bronnen op uiteenlopende terreinen als productie, finale bestedingen, inkomen en prijzen. Voorbeelden zijn de Nationale Rekeningen enquête Caribisch Nederland, overheidsadministraties, statistieken van de buitenlandse handel, budgetonderzoeken, statistiek banen van werknemers en consumentenprijzen.

Globale structuur integratiekader

Het systeem van de nationale rekeningen is een integratiekader waarbinnen de gebruikte bronnen met elkaar worden geconfronteerd. Integratie vindt plaats door het aanbod van goederen en diensten te confronteren met de vraag naar die goederen en diensten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de drie bbp-benaderingen: productie, inkomensvorming en finale bestedingen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Ja, in de nationale rekeningen is het correct weergeven van ontwikkelingen (groeivoeten, prijsmutaties) belangrijker dan het niveau van een variabele.

Revisies

Eens in de vijf jaar wordt het bbp Caribisch Nederland aan een revisie onderworpen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De Nationale Rekeningen vormen een samenhangend en geïntegreerd geheel, waarin alle variabelen op een consistente wijze met elkaar samenhangen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. De kwaliteit wordt bevorderd doordat de definitievergelijkingen die aan het systeem ten grondslag liggen het mogelijk maken om gegevens uit verschillende statistieken aan elkaar te relateren en met elkaar te confronteren. Als de uitkomsten van deze statistieken niet aansluiten, kan via integratie tot de meest plausibele schattingen worden gekomen.