Bodemgebruik

rapport

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht geven in het functionele bodemgebruik in Nederland. Het product bestaat uit een digitale kaart en de daaruit afgeleide oppervlaktecijfers. In totaal worden 37 gebruiksfuncties onderscheiden. Een beschrijving van de verschillende categoriën is in de classificatie bestand bodemgebruik (BBG) te vinden.

Doelpopulatie

Het Nederlandse grondgebied voor zover dat gemeentelijk ingedeeld is.

Statistische eenheid 

Aaneengesloten functies die voldoen aan een minimale omvang (meestal 1 hectare)

Aanvang onderzoek 

1900.

Frequentie 

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie 

De cijfers worden ongeveer tweeëneenhalf jaar na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vanaf dat moment is ook het bestand bodemgebruik (GIS-bestand) verkrijgbaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Interpretatie van luchtfoto’s, kaartmateriaal en andere digitale bronnen.

Berichtgevers 

Geen.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

Bij de productie van een nieuw BBG worden waar nodig correcties op eerdere versies vastgesteld. Deze correcties worden niet met terugwerkende kracht in afzonderlijke standopnames verwerkt. Bij de publicatie van een nieuwe BBG-editie wordt ook een nieuw mutatiebestand gepubliceerd. Het mutatiebestand bevat alle edities sinds 1996 t/m de nieuwste editie. In het mutatiebestand zijn correcties op eerdere edities wel verwerkt. Voor meerjarenanalyses van het bodemgebruik wordt gebruik van het meest recente mutatiebestand nadrukkelijk aanbevolen. Vergelijkingen van de afzonderlijke standopnames wordt afgeraden.

Het meest recente mutatiebestand kan (als GIS-bestand) worden gedownload van: Bodemgebruik

De classificatie van het Bestand Bodemgebruik is bij de productie van de BBG-editie voor peiljaar 2000 aangepast. Daarbij is tevens een herziene versie voor het peiljaar 1996 geproduceerd. Het peiljaar 1996 in de mutatiebestanden betreft deze herziene editie. Door de genoemde aanpassingen in de classificatie zijn de BBG-edities vanaf peiljaar 2000 (inclusief 1996-herzien) beperkt vergelijkbaar met de Kaart van het Bodemgebruik 1996 (KB 1996) en eerdere edities van de Kaart van het Bodemgebruik.

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.