Binnenvaart

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van informatie over het vervoer van goederen via de Nederlandse waterwegen.
De gegevens zijn onder meer uitgesplitst naar technische kenmerken van de schepen, gegevens over de vervoerde lading en de vervoersstroom (binnenlands vervoer, internationaal vervoer en doorvoer zonder overlading).

Doelpopulatie

Alle reizen gemaakt op het Nederlandse vaarwegennet toegankelijk voor binnenschepen

Statistische eenheid

Een reis gemaakt op het Nederlandse vaarwegennetwerk

Aanvang onderzoek

In de StatLine-database zijn cijfers opgenomen vanaf 1996.

Frequentie

De aanlevering van het IVS-grondmateriaal geschiedt op dagniveau. 
Kerncijfers worden op jaarbasis geactualiseerd, detailinformatie wordt éénmaal per jaar samengesteld en is op navraag verkrijgbaar.

Publicatiestrategie

Kernvariabelen worden per jaar gepubliceerd.
Er staan twee digitale publicatiebestanden (binnenlands en internationaal vervoer) ter beschikking voor klanten die uitgebreidere informatie willen ontvangen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle reizen op het Nederlandse vaarwegennet en van alle buitenlandse reizen door Nederlandse binnenschippers.

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt elektronische informatie van de Regionale Directies Rijkswaterstaat op basis van de registraties van het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) van Rijkswaterstaat op de Nederlandse vaarwegen. Schippers zijn verplicht op verschillende punten van het vaarwegennet informatie te verschaffen over het schip, de reis en de eventueel vervoerde lading. Dit gebeurt veelal bij sluizen en bruggen. De schippers hebben ook de mogelijkheid het elektronische systeem BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatiesysteem) van Rijkswaterstaat te gebruiken. Deze meldingen worden aan het IVS doorgegeven. Vanaf 1 juli  2013 hoeven er geen maandstaten meer ingeleverd te worden.

Berichtgevers

Regionale Directies van Rijkswaterstaat.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale waarneming van alle reizen door zowel Nederlandse als buitenlandse vaartuigen.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral gericht op de volledigheid van, en de samenhang in het beschikbare grondmateriaal.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2003 heeft een verandering plaatsgevonden in de verwerkingsmethodiek van de informatie. Vanaf dat jaar vormt het IVS-systeem de basis voor informatievoorziening betreffende het vervoer. Vóór die tijd werd de vervoersinformatie afgeleid van de Maandstaten, die voor alle reizen ingevuld moesten worden. Momenteel worden de Maandstaten uitsluitend nog gebruikt voor reizen waarbij geen telpunt wordt gepasseerd. Hierdoor verminderde de lastendruk van de binnenschippers aanzienlijk. Gegevens van vóór 2003 zijn grotendeels vergelijkbaar, maar op onderdelen kunnen trendbreuken optreden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

-