Bezit en gebruik bestelauto's

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het in kaart brengen van Nederlandse bestelauto’s naar kenmerken van het voertuig en van de bezitters.

Doelpopulatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle in Nederland geregistreerde bestelauto’s per verslagjaar. Het basismateriaal voor het kader van de doelpopulatie bestelauto’s is afkomstig uit het motorvoertuigenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Niet in het motorvoertuigenregister opgenomen zijn:

  • bijzondere kentekens zoals omschreven in artikel 4 van Hoofdstuk 2 van het Kentekenreglement, met uitzondering van die welke worden genoemd in lid 5 (ZZ-kentekens).
  • kentekens die zijn afgegeven voor voertuigen in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten en bij in Nederland gelegerde militaire organisaties (NATO, AFNORTH e.d.).
  • kentekens van voertuigen die op de peildatum (waarop het RDW jaarbestand wordt samengesteld) zijn geschorst.

Het populatiekader bestaat uit alle bestelauto’s met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:

  • bestelauto’s die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad
  • bestelauto’s die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, voornamelijk nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto’s op peildatum 1 januari.

Statistische eenheid

Bestelauto’s met een Nederlands kenteken die gedurende de verslagperiode in Nederland geregistreerd zijn.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd voor verslagjaar 2009.

Frequentie

Jaarlijks.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De statistiek bezit en gebruik van bestelauto’s is samengesteld door gebruik te maken van bestaande registers. De populatie bestaat uit alle bestelauto’s die in het verslagjaar in het register van de RDW voorkomen. Deze voertuigen zijn vervolgens toegewezen aan de hoofdgebruiker. Dit is het bedrijf of de persoon die de bestelauto’s de meeste dagen in gebruik heeft gehad. Vaak zijn leasemaatschappijen de hoofdgebruiker van de bestelauto. In het RDW-register zijn voor een leasevoertuig meestal de gegevens van de leasemaatschappij, de eigenaar van het voertuig, opgenomen en niet van de contractant, de daadwerkelijke gebruiker van het voertuig. Om bestelauto’s zo goed mogelijk toe te wijzen aan degene die het voertuig daadwerkelijk gebruikt, wordt informatie uit het leasebestand van de Belastingdienst gebruikt. Om hoofdgebruikers te kunnen verdelen naar bedrijven en particulieren is gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS, de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het CBS basisbestand zelfstandigen. Tevens zijn uit deze registers achtergrondkenmerken van de hoofdgebruiker gehaald zoals bedrijfstak en bedrijfsgrootte. Voor het in kaart brengen van het gebruik van de voertuigen (de afgelegde kilometers) is vanaf 2011 het register met kilometerstanden van de RDW gebruikt. Voor de jaren t/m 2010 is het register van de Stichting Nationale AutoPas (NAP) gebruikt. Omdat niet alle kentekens in het kilometerstanden register voorkomen, heeft het CBS een ophoging toegepast, waardoor de resultaten ‘vertaald’ worden naar de aantallen in het totale voertuigpark.
Het bronbestand dat voor dit onderzoek wordt gebruikt, is het CBS-bestand waarin voor de bestelauto’s geschatte jaarkilometrages en bijbehorende ophoogfactoren zijn opgenomen. Voor een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek zie de publicatie: ‘Bezit en gebruik bestelauto’s’.

Waarnemingsmethode

Secundaire waarneming waarbij gebruik wordt gemaakt van de registers van de RDW (motorvoertuigenregister en het register Online Kilometer Registratie (OKR), het leasebestand van de belastingdienst, het GBA-register met informatie over personen, het ABR-register met informatie over bedrijven en het CBS basisbestand zelfstandigen en de kilometerstanden uit het register van de Stichting Nationale AutoPas (NAP) t/m verslagjaar 2010.

Berichtgevers

De Statistiek bezit en gebruik bestelauto’s is tot stand gekomen door koppeling van bestaande registers.

Controle- en correctiemethoden

De gebruikte bronnen voor dit onderzoek zijn geanalyseerd op inhoud, kwaliteit en bruikbaarheid. Bij de verdeling van de hoofdgebruiker naar bedrijf en particulier is met name gebruik gemaakt van het ABR. Een extra controle van deze indeling heeft plaatsgevonden door koppeling met de GBA.
Registerinformatie is niet altijd volledig. Door ontbreken van gegevens kan het voorkomen dat op microniveau geen of geen eenduidige relaties tussen registers gelegd kunnen worden. Na analyse van deze situaties zijn hiervoor aannames gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld aannames gemaakt om te bepalen wie de hoofdgebruiker van het voertuig is en ook om bestelauto’s van bedrijven en particulieren te kunnen onderscheiden. Daarnaast konden niet alle voertuigen worden toegewezen aan een branche, bedrijfsgrootte of gemeente. Deze voertuigen zijn middels een kansverdeling toegewezen. Hierbij is gebruikt gemaakt van de belangrijkste hulpinformatie.

Steekproefomvang

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Ophoging

Niet alle kentekens van bestelauto’s komen voor in het OKR-register met kilometerstanden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een nieuwe auto na verkoop nog niet in de garage is geweest en er dus geen kilometerstand opgenomen is in OKR. Ook kan het voorkomen dat in en of na het verslagjaar nog geen kilometerstand geregistreerd is. In deze voorbeelden kan er dus geen jaarkilometrage geschat worden. Bij de ophoging worden de resultaten van de responsaantallen ‘vertaald’ naar de aantallen in het totale voertuigpark. Voor het schatten/ophogen van de jaarkilometrages wordt onder meer de ratioschatter toegepast. Deze ratioschatter corrigeert voor de scheefheid van het aantal dagen dat voertuigen aan het verkeer deelnemen. De jaarkilometrage van een voertuig hangt samen met het aantal dagen dat het voertuig aan het verkeer heeft deelgenomen. Tevens wordt hiermee gecorrigeerd voor het minder beschikbaar zijn van kilometerstanden van de nieuwste voertuigen en voor de bedrijfsvoorraad.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De statistiek is gebaseerd op een integraal bestand gecombineerd met diverse andere registers. Aangezien registerinformatie niet altijd volledig is, kan het voorkomen dat er op microniveau geen of geen eenduidige koppeling tussen registers gelegd kan worden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.