Bewoonde woonruimten

Wat behelst het onderzoek?

Het onderzoek naar bewoonde woonruimten gaat over alle objecten waarin op 1 januari wordt gewoond in Nederland. De voorraad woningen zoals gepubliceerd in de StatLinetabel Voorraad woningen en niet-woningen is gebaseerd op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Aangezien er ook gewoond wordt in objecten die buiten deze woningvoorraad vallen, worden deze woonruimten apart weergegeven.

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in welke objecten gewoond wordt per gemeente.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bevat alle bewoonde woonruimten zowel in de BAG als buiten de BAG. Het gaat dus om woningen volgens de woningvoorraad, niet-woningen, de voorraad stand- en ligplaatsen en de objecten die niet in de BAG registratie meedoen, maar wel door de gemeenten in de Basis Registratie Personen (BRP) zijn opgenomen (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep of historische objecten die formeel niet meer bestaan en niet in de BAG zijn geregistreerd). Met bewoning wordt bedoeld of er een officiële inschrijving in de BRP in de woonruimte bekend is.

Statistische eenheid

De statistische eenheid is: Bewoonde woonruimten.

Aanvang onderzoek

2012.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gegevens worden in het najaar na verslagjaar gepubliceerd en zijn gelijk definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Het CBS heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Personen (BRP). Door beide registraties aan elkaar te koppelen is te zien in welke objecten gewoond wordt. Objecten die niet bewoond zijn worden buiten de populatie gehouden. Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG en de BRP.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Op de uiteindelijke cijfers naar gemeenten wordt een afronding toegepast. Deze afrondingen hebben tot doel om onthulling van een object te voorkomen.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Voor de nauwkeurigheid van de cijfers is het CBS afhankelijk van de kwaliteit van de BAG en de BRP. Het CBS maakt voor de cijfers in deze tabel gebruik van de BAG vanaf het jaar 2012. Dat was het eerste jaar dat de BAG in gebruik is genomen als bron voor de woningvoorraadstatistiek.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid. Checks op tellingen van subtotalen tot totaal Nederland.