Bevolkingsstatistiek Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking van Caribisch Nederland op 1 januari. Tevens geeft de statistiek informatie over de veranderingen die van jaar op jaar optreden in de omvang en samenstelling van de bevolking, door geboorte, sterfte en migratie.

Doelpopulatie

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvangt uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Deze gegevens hebben betrekking op alle personen die in de PIVA zijn opgenomen. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Caribisch Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De in de tabel opgenomen cijfers over de periode 2002-2010 zijn afkomstig van Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA). Het startpunt van deze cijfers is de volkstelling in 2001. Cijfers van de volgende jaren zijn bepaald door mutatiegegevens op het niveau van het voorgaande jaar toe te passen. De mutatiegegevens zijn afkomstig van de bevolkingsadministraties van de eilanden. Het gaat hier om geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
Voor deze methode is vanaf 2002 tot 2010 gekozen omdat de volkstelling toen een betere basis gaf voor de omvang van de bevolking dan de bevolkingsadministratie.
Vanaf 2011 zijn de cijfers gemaakt door CBS. Vanaf dat jaar worden de cijfers gemaakt met gegevens die direct uit de bevolkingsadministratie afkomstig zijn.
Nadere analyse van de gegevens en plaatselijk onderzoek hebben uitgewezen dat de PIVA-bestanden inmiddels van voldoende kwaliteit zijn om cijfers over de stand van de bevolking samen te stellen.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In juni worden de definitieve cijfers per 1 januari van dat jaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door eilanden van Caribisch Nederland.

Berichtgevers

Eilanden van Caribisch Nederland.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria.
Ter controle zijn de PIVA-bestanden gekoppeld met de bestanden uit de Gemeentelijke Bevolkingsregisters van Europees Nederland . Hieruit bleek dat het aantal dubbel ingeschrevenen zeer klein is. Een dubbel ingeschrevene staat ingeschreven op een van de eilanden van Caribisch Nederland én in een van de gemeenten in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat een dubbel ingeschrevene zowel in de PIVA als de Basisregistratie personen is opgenomen. Aangezien informatie ontbreekt over de (on-) juistheid van de inschrijving in de PIVA en de Basisregistratie personen en de omvang hiervan statistisch niet relevant is, is dit niet gecorrigeerd.
Vanwege beperkte medische voorzieningen op een eiland wordt voor bevallingen vaak uitgeweken naar een ander eiland. Enkele dagen na de geboorte keren moeder en kind weer terug naar het wooneiland. In de PIVA zijn in een aantal gevallen de baby's als immigranten geadministreerd. In de bevolkingsstatistieken worden ze echter niet als immigranten, maar als geboorten op het wooneiland waarnaar teruggekeerd is, geteld.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De informatie die CBS ontvangt is zo volledig mogelijk. Het opzetten van een precieze bevolkingsadministratie, waarbij allerlei controles zijn ingebouwd, is echter nog in ontwikkeling. Zo is bijvoorbeeld in 2015 de bevolking van Sint-Eustatius gedaald doordat, na controle door de bevolkingsadministratie van Sint-Eustatius, circa 600 personen als niet-inwoner van Sint-Eustatius zijn bestempeld. Via emigratie zijn betrokken personen niet-ingezetene van Sint-Eustatius geworden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens van 2002-2010 afkomstig van CBS Nederlandse Antillen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. De gegevens van 2010 tot heden afkomstig van CBS zijn ook volgtijdelijk vergelijkbaar. De gegevens van CBS Nederlandse Antillen en CBS bevatten in 2010 een trendbreuk. De oorzaak hiervan is de eerder beschreven wijziging in methodiek.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.